Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo konspektai

Socialinio darbo konspektai (35 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio darbo teorijos ir praktikos konstrukcija

  Socialinio darbo teorijos socialinė konstrukcija. Socialinio darbo (SD) praktikos teorijos aiškinimai. Socialiniame darbe (SD) egzistuojančių praktikos teorijų pagrindiniai tikslai. Darbas su klientu. Darbas su klientų grupe. Krizės intervencijos modelis. D. Kapkanas, E. Lindemanas, Z. Plužek. Biheivioristinis Socialinio darbo (SD) modelis. Socialinio darbo (SD) vystymasis Lietuvoje.
  Socialinis darbas, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-13
 • Socialinis darbas (3)

  Socialinio darbo teoriniai aspektai. Žmonių socialinių sistemų sąveika. Socialinio darbo procesas. Intervencija į žmonių sąveikas. Tarpasmeninės veiklos sistema. Pagalbos žmogui sistema ir jos funkcionavimo būdai. Pagalbos santykiai ir jų formavimas. Daugiaasmenės sąveikos sistema. Socialinio darbo deontologija. Socialinio darbuotojo kompetencija ir jos raida. Socialinio darbuotojo profesiniai-kvalifikaciniai reikalavimai.
  Socialinis darbas, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-19
 • Socialinis darbas (4)

  Socialinis darbas. Individas ir jo problema. Psichosocialiniai klientų poreikiai ir problemos. Individualaus darbo proceso užduotys (V.Švarcas). Sprendimo būdai. Problemos sprendimas. Darbo proceso struktūra. Problemos įvertinimas. Problemų sprendimų procesų etapai. Socialinio darbo praktikos etapai. Interviu. Pradinis interviu. Sutartis apie paslaugas. Socialinės tarnybos darbo nutraukimas su klientu. Kontakto apibūdinimas. Kliūtys, trukdančios tarpusavio supratimo formavimui. Resursai. Pogrupis. Agresijos įveikimas. Normatyvinė krizė.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-23
 • Socialinis darbas (6)

  Pagrindinės socialinio darbo savybės. Socialinio darbuotojo veiklos tikslai. Socialinio darbuotojo funkcijos. Funkcijos (II versija). Žinios, kurios būtinos norint sėkmingai dirbti su klientais. Darbuotojas paprastai naudoja penkias grupes įgūdžių. Intervencija socialiniame darbe. Kas būdinga kompleksinių sistemų elgsenai? Socialinis darbuotojas, dirbdamas su klientu turėtų užduoti sau šiuos klausimus. Socialinio darbo metodai. Klasikiniai socialinio darbo metodai. Case work šalininkai atsižvelgė į tokius pagrindinius principus. Group-work (darbas su grupe arba grupinis socialinis darbas). Grupė – tai individualių asmenų susibūrimas. Grupių vystymosi fazės. Grupės sudarymas. Bendruomeninis socialinis darbas. Bendruomenės darbas grindžiamas daugeliu vertybių. Pagrindiniai bendruomeninio socialinio darbo elementai. Bendruomenės socialinio darbo pobūdis gali būti trejopas. Armstrong išskiria tris bendruomenės darbo formas. Socialinis darbas ir ekonomika. Laisvos rinkos klientai vs socialinių paslaugų gavėjus. Kas dar lėmė šių dviejų labai skirtingų sistemų suartėjimą? Pierson, kuris nagrinėjo gerovės valstybių patiriamus iššūkius, įvardija tris pagrindinius. Autoriai išskiria šias neigiamas globos paslaugų privatizavimo pasekmes Didžiojoje Britanijoje. Pokyčiai globos sistemoje dalyvaujant privatiems teikėjams. Didelė respondentų dalis, neturinti šiuo klausimu nuomonės. Apibendrinimas. Ekonomizavimas ir rinkos kūrimas- sociopolitinis atsakas į spaudimą. Poreikiai socialiniame darbe. Kokie poreikiai susitinka socialiniame darbe? Maslow poreikių hierarchija. Istoriškai socialinio darbo funkcija buvo tik tenkinti bazinius poreikius. Kas pasikeitė nuo to laiko? Poreikių teorijoms kas būdinga? Kuo skiriasi poreikiai ir norai? Juos pagal socialinio darbo enciklopediją galima skirstyti. Subsidiarumo principas. Poreikio sampratos. Kam reikalingi standartai tenkinant poreikius? Kokiu būdu socialiniai darbuotojai nustato, kokie yra kliento poreikiai? Lietuvos socialinės apsaugos sistema. Socialinės gerovės valstybė. Lietuvoje socialinių paslaugų sistema formuojasi veikiama keleto faktorių. Socialinės paramos sistemos Lietuvoje susikūrimas. Socialinės paramos sistemos Lietuvoje susikūrimas. Socialinės apsaugos sistemos bruožai. Socialinis draudimas. Ilgalaikės išmokos. Trumpalaikės išmokos. Piniginė socialinė parama. Socialinės paslaugos.
  Socialinis darbas, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-31
 • Socialinis darbas bendruomenėje

  Bendruomenė. Bendruomenės ribos. Bendruomenės funkcijos. Bendruomenės bruožai. Natūrali pagalbos sistema bendruomenėje. Natūralūs padėjėjai. Pagalbos sau grupės. Savanoriai. Bendruomenės centro ugdymo veiklos samprata. Bendruomenės ugdymo pagrindiniai metodai. Įgalinimas. Ryšio palaikymas. Bendravimas veikiant.
  Socialinis darbas, konspektas(8 puslapiai)
  2008-08-20
 • Socialinis darbas su grupe

  Statusas grupėje. Grupės norma. Socialinio darbo su grupe supratimas. Bendri procesai būdingi mažoms grupėms. Išankstinis grupės planavimas. Kas turi būti grupėse? Grupės sudėtis. Nukreipimas į grupes ir naujų narių ieškojimas. Grupės narių paruošimas. Vadovavimo pasiruošimas. Grupių tipai. Socialinio darbuotojo vaidmuo grupėje. Grupės darbo stadijos. Pradinė grupės darbo stadija. Pradinės darbo stadijos ypatumai. Svarbiausi grupės vadovo uždaviniai pradinėje darbo stadijoje. Pereinamoji grupės darbo stadija. Svarbiausi vadovo uždaviniai. Konfliktai tarp grupės dalyvių. Grupės dalyvių konfliktai su vadovu. Pogrupių formavimasis. Produktyvioji grupės darbo stadija. Baigiamoji grupės darbo stadija. Individualūs grupės nariai. Grupės narių funkcionavimo įvertinimo metodai. Grupės kaip visumos įvertinimas. Grupės aplinkos įvertinimas. darbo su grupe įgūdžiai. Grupės darbo vieta ir sąlygos. Grupės darbo struktūravimas. Priešinimasis grupės darbui ir jo formos.
  Socialinis darbas, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-08
 • Socialinis darbas su šeima (2)

  Pradedančiojo vadovas pirmam šeimos interviu, orientuotame į problemą. Pokalbis telefonu. Hipotezės kūrimas. Pasisveikinimas. Socialinė fazė. Problemos nustatymas. Šeimos elgesio modelių stebėjimas. Tikslų nustatymas. Kontrakto sudarymas. Kontrolinis lapas. Hipotezių tikrinimas. Susisiekimas su pacientą nukreipusiu žmogumi. Dokumentų rinkimas. Namų lankymas. Namų lankymo abc. Darbas su šeima auginančią neįgalų vaiką. Parama neįgalaus vaiko tėvams. Pirmieji metai, kuo jie yra ypatingi. Profesionalams reikia apgalvoti tam tikrus klausimus. Patarimai. Ankstyvosios intervencijos išskirtiniai bruožai. Profesionalai ir tėvai. Parama šeimai. Darbas su šeima. Paslaugos, kurios gali pasiūlyti daugiadisciplinarinė komanda.
  Socialinis darbas, konspektas(11 puslapių)
  2006-10-29
 • Socialinių paslaugų samprata. Bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos

  Socialinių paslaugų samprata. Socialinės paslaugos. Socialinis darbuotojas. Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas. Pagrindinės socialinių paslaugų funkcijos. Galutinis socialinių paslaugų tikslas. Bendrosios socialinės paslaugos. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Pagalba namuose. Pagalbos namuose paslaugų rūšys. Pagalbos namuose gavėjai. Slauga namuose. Globos pinigai. Kitos bendrosios paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Nestacionari globos įstaiga. Stacionari globos įstaiga. Dienos globos įstaigos. Bendruomenės globos įstaigos. Reabilitacijos įstaigos. Reabilitacijos įstaigos žmonėms su negalia. Reabilitacijos įstaigos rizikos grupių asmenims. Laikino gyvenimo įstaigos.
  Socialinis darbas, konspektas(5 puslapiai)
  2007-09-10
 • Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodologija

  Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodologija: modeliai, metodai, kontekstai, pokyčiai, kryptingumas. Specialiojo ugdymo metodologijos apibrėžtis. Nuo metafizinių iki psichosocialinių negalės traktuočių. Nauji metodologiniai iššūkiai: ateities strategija ir taktika.
  Socialinis darbas, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-29
 • Stresas socialiniame darbe

  Stresas socialiniame darbe. Stresas. Socialinio darbo sudėtingumas. Streso analizė. Stresoriai. Asmenybė. Kova su stresu. Atsipalaidavimas. Savo pačių reikalavimų lygio įvertinimas, refleksija. Trumpalaikiai pokyčiai. Spontaniškas atsipalaidavimas. Dėmesio nukreipimas.
  Socialinis darbas, konspektas(11 puslapių)
  2006-04-01
 • Teoriniai socialinio darbo modeliai

  Teoriniai socialinio darbo (SD) modeliai. Asmenybės apibrėžimas. Asmenybės teorijos (AT). Socialinio darbuotojo pagalba reikalinga tada, kai. Sociologinė perspektyva. 4 sociologijos ištakų mokslininkai. E. Durkheim funkcionalistinė perspektyva. Anomija. Ekologinis sistemų teorinis modelis. E. Erikson asmenybės raidos teorija. Elgesio terapijos (sociobihevioristinis) teorijos modelis. Kognityvus (racionalus, tikrovės terapijos) modelis. Psichosocialinis (psichoanalitinis) modelis. Egzistencinis modelis. Krizės intervencijos modelis (labai teorinis). Bendravimo (komunikacinės sąveikos) modelis.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Terapijos taikymas socialiniame darbe

  Į klientą orientuota terapija. Biheiviorizmas. Feminizmas. Realybės terapija. Geštalto terapija. Racionali terapija.
  Socialinis darbas, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-02
 • Užimtumo terapija (2)

  Užimtumo terapijos samprata. Svarbiausių sąvokų analizė. Veiklos rūšys užimtumo terapijoje.
  Socialinis darbas, konspektas(13 puslapių)
  2008-11-24
 • Vaiko socializacija (2)

  Socializacijos samprata. Teorijų sutelktumas, aiškinant socializaciją vaiko psichosocialinės raidos aspektu. Socializacijos kontekstai. Aš koncepcija arba savęs identiteto paieškos. Formuojant tapatumo jausmą. Psichoanalitinė teorija. Socialinio išmokimo teorijos. Identiteto įgijimas. Internalizacija. Eksternalizacija. Legitimacija. Pirminė ir antrinė socializacija. Asmenybės socializaciją nulemiantys veiksniai. Vertybių internalizacijos svarba socializacijoje. Internalizacijos, eksternalizacijos ir legitimacijos esmė. Internalizacijos rūšys. Vertybių internalizacijos ir eksternalizacijos lygmenys. Internalizavimo ir eksternalizacijos mechanizmai. Internalizavimo ir eksternalizavimo galimybės vaikystėje. Vaiko socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Vaiko teisės ir socializacija. Vaiko samprata. Vaiko teises reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos Respublikos teisės aktai. Socializacija ir socialinis vystymasis. Žmogaus apibrėžimo problema personalizme. Asmenybių socialinio vystymosi parametrai. Susitelkimo ir atvirumo prieštaringumas personalizmo filosofijoje. Laisvė kaip pamatinis asmenybės bruožas. Vertybės kaip asmenybės dinamikos veiksniai. Žmogaus veiklos prasmę sąlygojantys socialiniai veiksniai. Personalizmo socialinių strategijų taisyklės. Nesėkmingos vaiko socializacijos prielaidos.
  Socialinis darbas, konspektas(36 puslapiai)
  2010-03-02
 • Vaiku globos namų istorinė raida

  Vaikų globos ir rūpybos Lietuvoje istorinės pedagoginės raidos apžvalga. Globa, rūpyba ir labdara tarpukario Lietuvoje 1918–1940 metais. Privačios vaikų globos ir labdaros organizacijos ir jų veikla. Lietuvos moterų globos komitetas. Kūdikių gelbėjimo draugija. Pieno lašo draugija. Vilniaus krašto lietuvių globos ir rūpybos draugijos ir organizacijos. Kitos vaikų globos ir rūpybos organizacijos ir draugijos. Kūdikių globos problemos 1918–1940 metais. Vaikų globa Lietuvoje 1940-1945 metais. Vaikų globa 1945 – 1990 metais Lietuvoje. Vaikų globos problemos 1945–1956 metais. Vaikų namai ir mokyklos–internatai 1956–1990 metais. 1990m. Lietuvoje veikė. Išvados. 1945-1990 metai. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Vaikų integracijos į šeimą programa yra vykdoma.
  Socialinis darbas, konspektas(8 puslapiai)
  2008-10-30
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po