Šperos.lt > Socialinis darbas > Socialinio darbo diplominiai darbai
Socialinio darbo diplominiai darbai

(32 darbai)

Asmenų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, socialinių paslaugų poreikis: Panevėžio psichikos sveikatos centras (PSC)Įvadas. Tikslas – teoriniu ir praktiniu požiūriu išanalizuoti asmenų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, socialinių paslaugų poreikį. Priklausomybė nuo alkoholio ir galimi pagalbos būdai. Alkoholizmo priežastys ir pasekmės. Asmenų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, įtaka šeimos nariams. Priklausomybių gydymo būdai. Socialinio darbuotojo pagalba asmenims, priklausantiems nuo alkoholio. Socialinio darbuotojo vaidmenys pagalbos procese. Socialinių paslaugų sistema asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinės paslaugos stacionarinio gydymo metu. Socialinės paslaugos ambulatorinio gydymo metu. Socialinių paslaugų asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio, poreikio tyrimas Panevėžio psichikos sveikatos centre. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Respondentų socialinė – demografinė charakteristika. Psichikos sveikatos centre (PSC) teikiamos paslaugos, asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio. Socialinių paslaugų įvairovės svarba asmens sveikimo procese. Šeimos įtaka asmenų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, sveikimo procese. Išvados. Skaityti daugiau
Bešeimių vaikų socialinės – pedagoginės raidos ypatumai (5-7 metų)Vaiko socialinė – pedagoginė raida. Socialinės raidos ypatumai. Pedagoginė įtaka vaikų ugdymui. Šeima – pagrindinė visuomenės ląstelė. Nedarnios šeimos – pagrindinis beglobių vaikų. Daugėjimo šaltinis. Vaikas, kurio nelaukiama. Vaikai nusikaltėliai, antisocialaus vaiko sąvoka. Ugdymo institucijos globojančios vaikus. Tyrimas. Darbo metodika ir tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Būsimųjų socialinių pedagogų profesijos pasirinkimo motyvacijos pokyčiaiSantrauka. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti socialinių pedagogų profesinę motyvaciją ir jos kaitą studijų metu. Įvadas. Studentų profesijos pasirinkimo motyvacijos teoriniai aspektai. Profesinės motyvacijos samprata. Profesijos pasirinkimo motyvai. Socialinio pedagogo profesijos specifika. Teisiniai pagrindai. Vertybės. Praktikos įtaka profesiniam apsisprendimui. Socialinio pedagogo profesinis portretas. Būsimųjų socialinių pedagogų profesijos pasirinkimo motyvacijos pokyčiai ir jų tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo rezultatų analizė. Veiksniai, lėmę profesijos pasirinkimą. Socialinio pedagogo profesijos ypatumai. Profesijos pasirinkimo motyvai. Asmeninių savybių vertinimas. Praktikos vertinimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Gatvės vaiko fenomenas LietuvojeProfesinės kompetencijos. Įvadas. Rizikos grupės vaikai. Rizikos grupės vaikų charakteristika. Rizikos grupės vaikų elgesio ypatumai ir priežastys. Gatvės vaikai. Kodėl atsiranda gatvės vaikai. Gatvės vaiko darbo būdai ir pobūdžio kategorijos. Gatvės vaiko elgesio ypatumai. Užimtumo stoka – delinkventiško elgesio prielaida. Kaip elgtis su gatvės vaikais. Gatvės vaikai ir tėvų globos rūšys. Tėvų globos netekties priežastys. Nedarnios (asocialios) šeimos – viena pagrindinių vaikų socialinio apleistumo priežasčių. Tiriamoji dalis. Pedagogų ir kitų specialistų apklausa (interviu). Anketa organizacijoms. Skaityti daugiau
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų santykiai kaip humaniškumo ugdymo šeimoje prielaidaĮvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų humaniškumo samprata ir jo ugdymas. Humaniškumo ugdymo samprata ir problematika. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veiksniai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų santykiai kaip humaniškumo ugdymo šeimoje prielaida. Tyrimo metodologija ir organizavimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų santykių kaip humaniškumo ugdymo šeimoje prielaidos tyrimo rezultatai. Tėvų elgesio su vaikais humaniškumas tėvų požiūriu. Tėvų elgesio su vaikais humaniškumas vaikų požiūriu. Tėvų elgesio su vaikais humaniškumas pedagogų požiūriu. Tėvų, vaikų ir pedagogų nuomonių lyginamoji analizė. Išvados. Reziumė. Summary. Priedai. Pdf formatas. Skaityti daugiau
Jaunimo įsidarbinimo problemosĮvadas. Tyrimo tikslas – darbo rinkos politikos teoriniu aspektu atskleisti jaunimo integracijos į darbo rinką galimybes ir pateikti pasiūlymus jo padėčiai darbo rinkoje gerinti. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Jaunimo situacija darbo rinkoje Lietuvoje. Jaunimo užimtumas. Jaunimas ir nedarbas. Darbų segregacija. Darbo užmokesčio skirtumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką galimybių įvertinimas. Tyrimo metodologija. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Jaunuolių, išėjusių iš vaikų globos institucijų, socialinės pagalbos poreikis: specialistų požiūrisSantrauka. Įvadas. Globos institucijų vaidmuo rengiant jaunuolį savarankiškam gyvenimui. Globos institucijoje augančio jaunuolio ruošimo savarankiškam gyvenimui sunkumai. Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programų svarba ruošiant jaunuolį integracijai į visuomenę. Jaunuolių, gyvenančių globos įstaigoje psichosocialinio prisitaikymo naujoje aplinkoje sunkumai. Globos institucijų auklėtinių bendravimo, elgesio ir emociniai ypatumai. Globos institucijų auklėtinių savęs vertinimo ypatumai. Jaunuolių, išėjusių iš globos institucijų, situacijos teisinis reglamentavimas. Specialistų požiūrio į jaunuolių, išėjusių iš vaikų globos institucijų, socialinės pagalbos poreikį tyrimas. Tyrimo problema. Tyrimo metodika. Tyrimo metodas. Atranka. Tyrimo eiga ir organizavimas. Rezultatų pristatymas ir aptarimas. Respondentų charakteristikos. Duomenų analizė ir interpretacija. Globos institucijos vaidmuo rengiant jaunuolį savarankiškam gyvenimui. Specialistų požiūriu, aktualiausios jaunuolių, išėjusių iš globos institucijų, problemos. Veiksniai, įtakojantys sėkmingą buvusių globos institucijų auklėtinių socialinę integraciją. Jaunuolio socialinių savybių, įgytų globos institucijoje, vertinimas. Socialiniai psichologiniai sutrikimai, apsunkinantys integravimosi procesą. Emocinės vaiko savybės, skatinančios neefektyvią vaiko socializaciją. Veiksniai, sąlygojantys socialinės pagalbos būtinybę. Valstybės teikiamos paramos jaunuoliams, išėjusiems iš globos institucijų, efektyvumo įvertinimas. Specialistų požiūrio nustatymas įstatyminės bazės keitimo klausimais. Rezultatų apibendrinimas.42 Rekomendacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Labdaros ir paramos teikimas socialiai remtiniems asmenims Kauno miesteSantrauka. Sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – teoriškai ir empiriškai išanalizuoti labdaros ir paramos teikimą socialiai remtiniems asmenims Kauno mieste. Labdaringų organizacijų raida Lietuvoje. Labdaros ir paramos samprata Lietuvos įstatymuose. Labdaros ir paramos samprata labdaros ir paramos įstatyme. Anoniminė parama. Specifiniai labdaros ir paramos teikėjai. Labdaros ir paramos samprata civiliniame kodekse. Mokesčių lengvatos labdaros ir paramos teikėjams. Lietuvos respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Pelno mokestis. Valstybės ir nevyriausybinių organizacijų parama. Socialinė parama. Socialinės paslaugos. Nevyriausybinių organizacijų parama. Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant labdarą ir paramą. Empirinis tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo tikslas – ištirti labdaros ir paramos teikimą socialiai remtiniems asmenims Kauno mieste. Tyrimo rezultatų pateikimas ir analizė. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Motinystės apsauga LietuvojeSantrauka. Summary. Įvadas. Motinystės apsaugos priemonės. Motinų ir kūdikių sveikata. Motinystės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Pašalpa nėštumo ir gimdymo atostogų metu. Vaiko priežiūros atostogos. Pašalpa vaiko priežiūros atostogų metu. Vaiko priežiūros paslaugos. Motinoms teikiamos lengvatos ir jų teisės. Išmokos, kompensacijos ir kitos lengvatos. Motinų teisės ir diskriminacija darbe. Motinystės ir profesinės veiklos derinimo problemos. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo metodas. Tyrimo atranka. Tyrimo eiga ir organizuotumas. Tyrimo rezultatai. Rezultatų pristatymas. Rezultatų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Narkomanijos prevencija mokyklojeSantrauka. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Narkomanija Lietuvoje. Žalingų įpročių paplitimas Lietuvoje. Statistinė informacija apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą bei neteisėtą apyvartą Lietuvoje 2006 m. Narkomanijos prevencija mokykloje. Narkotinių medžiagų samprata ir klasifikacija. Priežastys, įtakojančios narkotikų vartojimą mokinių tarpe. Narkomanijos prevencijos pagrindiniai aspektai mokykloje. Pagalbos telefonai. Narkomanijos prevencijos pagrindiniai aspektai šeimoje. Narkomanijos prevencijos mokykloje tyrimas. Tyrimo metodika. Anketinės apklausos analizė ir apibendrinimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Neįgaliųjų su proto negalia užimtumasĮvadas. Teisinė neįgaliųjų užimtumą reguliuojanti bazė. Valstybės politika. Profesijos įgijimas ir įsidarbinimas. Profesinis konsultavimas (orientavimas). Profesinis mokymas(is). Įsidarbinimas. Pagalba darbo vietoje. Požiūris į žmones su proto negalia. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo metodas. Tyrimo atranka. Tyrimo eiga ir organizavimas. Rezultatų aprašymas. Rezultatų analizė. Išvados. Santrauka (lietuvių kalba). Santrauka (anglų kalba). Skaityti daugiau
Nepilnamečių, tapusių komercinio seksualinio išnaudojimo aukomis, psichosocialinių poreikių analizėĮvadas. Prekybos moterimis ir prostitucijos samprata. Prekybos žmonėmis ir prostitucijos apibrėžimai. Prekybos moterimis tendencijos ir problematika. Prekybos moterimis istorija. Vertimosi prostitucija priežastys. Išmoktas bejėgiškumas. Stigma. Komercinio seksualinio išnaudojimo aukų reabilitacija. Socialiniai – teisiniai prieštaravimai dėl prostitucijos nelegalumo. Lyčių nelygybė kaip visuomenėje dar nesuvokta problema. Žmogiškųjų poreikių hierarchija. Poreikių apibrėžimas. Poreikių klasifikacija. Tyrimo metodologija. Tyrimo metodologinis apibūdinimas. Teorinis tyrimo analizės pagrindimas. Tyrimo duomenų analizė ir interpretacija. Klientė reabilitacinėje programoje. Klienčių fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikiai. Meilės ir priklausomybės poreikis. Prostitucijos stigma. Poreikių nepatenkinimas ir psichologinis skausmas. Išvados. Rekomendacijos. Išnašos. Skaityti daugiau
Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinis rengimas ir integracija į darbo rinkąĮvadas. Sutrikusio intelekto apibrėžtis. Sutrikusio intelekto samprata. Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių vystymosi ypatumai. Nežymiai sutrikusio intelekto (NSI) jaunuolių profesinio rengimo ir integracijos į darbo rinką galimybės. Neįgalių asmenų profesinį ugdymą įtakojantys veiksniai. NSI jaunuolių profesinio rengimo galimybės. NSI jaunuolių integracijos į darbo rinką galimybės. Tyrimo "Visuomenės požiūris į nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir įsidarbinimo galimybes" duomenų aprašas. Tyrimo metodologija. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Nuostatų formavimas ir jų įtaka neįgaliųjų integravimuisi į visuomenę socialinio darbo aspektuSantrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Darbo objektas – nuostatų formavimas ir nuostatų įtaka neįgaliųjų integravimuisi į visuomenę socialinio darbo aspektu. Pagrindinės sąvokos. Negalios samprata. Veiksniai, sąlygojantys nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu. Nuostatų įtaka neįgaliųjų įsitvirtinimui visuomenėje. Neįgaliųjų požiūris į savo negalią. Artimųjų požiūris į neįgalų brolį (seserį), vaiką. Visuomenės narių nuostatos dėl neįgaliųjų integracijos. Įstatymai, padedantys ar trukdantys neįgaliam integruotis visuomenėje. Veiksniai, galintys daryti įtakos nuostatų keitimuisi. Galima socialinio darbuotojo veikla, keičiant visuomenės nuostatas dėl Neįgaliųjų integracijos. Visuomenės narių, neįgaliųjų ir jų artimųjų nuostatų negalios atžvilgiu tyrimas. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Neįgaliojo požiūrio į negalią tyrimo rezultatai. Neįgaliojo artimųjų požiūrio į negalią tyrimo rezultatai. Visuomenės nuostatų dėl neįgaliųjų integracijos tyrimo. Rezultatai. Tyrimo rezultatų analizė. Neįgaliųjų požiūrio į savo negalią tyrimo rezultatų analizė. Neįgaliojo artimųjų požiūrio į negalią tyrimo rezultatų analizė. Visuomenės nuostatų dėl neįgaliųjų integracijos tyrimo. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (Anketos). Skaityti daugiau
Paauglių nerimo, pažangumo ir problemiško elgesio sąryšisĮvadas. Nerimo sampratos ypatumai. Nerimo kilmės priežastys. Nerimo pasireiškimo būdai. Problemiško elgesio samprata ir ypatumai. Agresyvaus elgesio formos. Paauglių agresyvaus elgesio priežastys. Pažangumo samprata. Vertinimo problematiškumas. Paauglių nerimo, pažangumo ir problemiško elgesio sąryšio ypatumų tyrimas. Tiriamieji, tyrimo eiga. Tyrimo metodikos. Tyrimo duomenų aptarimas. Nerimas. Pažangumas. Problemiškas elgesys. Paauglių problemiško elgesio ir pažangumo ryšys. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Santrauka. Summary. Priedai (38 psl.). Skaityti daugiau
Paauglių požiūris į nepilnamečių nusikalstamumo priežastisSantrauka. Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumas kaip problema. Teorinė nusikaltimų analizė. Nusikaltimo bei delinkventinio elgesio samprata. Teorijos, aiškinančios nusikaltimų atsiradimo priežastis. Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys. Teisės pažeidėjų asmenybės problema. Šeima ir nepilnamečių nusikalstamumas. Bendraamžiai ir nepilnamečių nusikalstamumas. Mokykla ir nepilnamečių nusikalstamumas. Ankstyvoji nusikaltimų prevencija. Tyrimas. Tyrimo rezultatų pristatymas ir aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (2). Skaityti daugiau
Priklausomybės ligomis sergančių žmonių dvasinių poreikių tenkinimo svarba socialinę pagalbą teikiančiose institucijoseĮvadas. Teorinė dalis. Holizmas. Holistinis požiūris medicinoje ir reabilitacijoje. Holistinis socialinio darbo suvokimas. Dvasinio gyvenimo reikšmė ir jo ypatumai. Priklausomybės samprata. Biologinės žalingas priklausomybes skatinančios priežastys. Psichologinės žalingas priklausomybes skatinančios priežastys. Socialinės žalingas priklausomybes skatinančios priežastys. pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms. Teikiančios institucijos. Tyrimo metodika. Išvados. Siūlymai ir rekomendacijos. Priedai (anketa). Išnašos. Skaityti daugiau
Priklausomų nuo alkoholio šeimų vaikų gyvenimo kokybės analizėDarbe demonstruojamos profesinės kompetencijos. Santrauka. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Priklausomos nuo alkoholio šeimos kaip socialinė problema. Alkoholis, priklausomybė nuo jo. Tėvų alkoholizmo įtaka vaiko sveikatai. Vaiko emocinė būsena alkoholikų šeimoje. Tėvų alkoholizmo poveikis vaiko socialiniai brandai. Vaiko prisitaikymo prie aplinkos būdai. Suaugę alkoholikų vaikai. Paramos galimybės alkoholikų vaikams. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Socialiai pažeistos šeimosĮvadas. Šeimos samprata ir pagrindinės kategorijos. Šeimos samprata. Šeimos funkcija Šeimos formos. Šiuolaikinė šeima. Socialiai pažeistos šeimos. Nepilnos šeimos, asocialios šeimos ir ju ypatumai. Socialinė pedagoginė pagalba šeimai. Socialinio pedagogo darbas su mokinių tėvais. Šeimai teikiamos socialinės pagalbos rūšys ir formos. Tyrimo metodai ir organizavimas. Ištirti klasės auklėtojų teikiamą socialinė pagalbą pažeistoms šeimoms mokykloje. Ištirti tėvų nuomonę apie socialinio pedagogo darbą metodų įvairovę su socialiai pažeistomis šeimomis. Išsiaiškinti socialinio pedagogo darbą su socialiai pažeistomis šeimomis. Išvados ir rekomendacijos. Summary. Priedas (1). Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Socialinė parama probleminėms šeimoms, auginančioms vaikusĮvadas. Probleminės šeimos statusas bendruomenėje. Šeima - socialiai kontroliuojama mikroaplinka visuomenėje. Probleminių šeimų situacijos Trakų rajone apžvalga. Socialinės paramos Lietuvoje charakteristika. Socialinės paramos vieta bendroje socialinės apsaugos sistemoje. Socialinę paramą probleminėms šeimoms reglamentuojantys dokumentai. Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų probleminėms šeimoms teikimo tvarkos svarbiausi aspektai. Trakų rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo ypatumai. Socialinių paslaugų probleminėms šeimoms teikimas. Tyrimo metodika. Probleminių šeimų, auginančių vaikus požiūris į teikiamas socialines paslaugas. Ekspertų požiūrio į socialinių paslaugų teikimo organizavimą analizė. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (5 psl.) Skaityti daugiau