Šperos.lt > Socialinis darbas > Socialinio darbo šperos
Socialinio darbo šperos

(8 darbai)

Alkoholio vartojimasĮvadas. Kas tas alkoholis? Alkoholio kelias žmogaus organizmo viduje. Girtumas. Požymiai, susiję su alkoholio koncentracija kraujyje. Žmonių skirstymas pagal alkoholio vartojimą. Alkoholizmo kilmė Lietuvoje. Paauglių polinkis į alkoholizmą. Alkoholio poveikis organizmui. Ligos, kilę dėl nesaikingo alkoholio vartojimo. Pagalba. Socioedukacinis darbas su alkoholį vartojusiais paaugliais. Naujas požiūris. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė gerontologijaGyventojų senėjimas Lietuvoje. Gyventojų senėjimo veiksniai ir pasekmės. Biologinio senėjimo teorijos: stochastinės. Biologinio senėjimo teorijos: nestochastinės. Sergamumo senyvame amžiuje ypatumai bei ligų profilaktika. Sociologinės senėjimo teorijos: atsiskyrimo ir aktyvumo teorijos. Sociologinės senėjimo teorijos: socialinių mainų teorija. Sociologinės senėjimo teorijos: socialinio konstravimo teorija. Sociologinės senėjimo teorijos: amžiaus stratifikavimo teorija. E.Eriksono psicho-socialinės asmens raidos teorija. Pagyvenusių žmonių šeiminė padėtis ir namų ūkio struktūra. Vyresnio amžiaus žmonių ekonominis aktyvumas, pajamos, skurdas. Pagyvenusių žmonių būsto sąlygos. Senatvė - socialinės apsaugos objektas. Paramos pagyvenusiems žmonėms politika Lietuvoje. Vyresnio amžiaus žmonių socialinio aktyvumo galimybės. Gerontologinio socialinio darbo atsiradimo prielaidos bei raidos etapai. Gerontologinio socialinio darbo ypatumai bei nauji uždaviniai. Gerontologinis socialinis darbas: intervencijos lygiai. Socialinio darbuotojo ir jo kliento požiūris į senatvę ir senėjimą. Rūpinimasis mirštančiuoju. Skaityti daugiau
Socialinė pedagogika (11)Atskleiskite pedagogikos, ugdymo mokslo sistemos sklaidą (integraciją su kitais mokslais, naujų pedagogikos mokslo šakų atsiradimas). Mokykla kaip ugdymo institucija. Mokyklos ugdomoji galia. Mokyklos atvirumas visuomenei. Mokykla tęstinio mokymosi institucija. Pasirinkite konkretų moksleivių amžiaus tarpsnį apibūdinkite pasirinkto amžiaus tarpsnio moksleivį bei pateikite šio amžiaus tarpsnio pedagoginės diagnostikos būdus. Pateikite ugdytojo profesiogramos modelį, susiejant ji su XXI amžiaus (21 amžiaus) iššūkiais švietimui, pedagogų perkvalifikavimu, atestavimu, naujomis mokytojų rengimo strategijomis Ugdymo principai. Pateikite principų įgyvendinimo pavyzdžių pedagoginiame procese Lietuvos švietimo sistema. Apibūdinkite įvairias švietimo sistemos institucijas Lietuvos švietimo sistemos principai. Jų sklaida ir įgyvendinimas XXI amžiaus (21 amžiaus) iššūkių kontekste. Švietimo reforma. Paanalizuokite vykdomos švietimo reformos privalumus ir trukumus. Mokimo(-si) organizavimo raida. Ryškiausios mokymo sistemos ir kryptys. Mokymo procesas kaip mokymo komponentų visuma, jų tarpusavio ryšiai. Apibūdinkite tris mokymo tikslų (pažinimo, emocinio-vertybinio ir psichomotorikos) lygius ir juos iliustruokite pavyzdžiais. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Pamokos organizavimas. Studijuojamo dalyko pamokų ugdomieji aspektai. Mokymo turinys jo ypatumai ir kaitos tendencijos reformuojant švietimą. Mokymo turinio parinkimo kriterijai pamokoje. Apibūdinkite studijuojamo dalyko standartus, mokymo planus, programų ir vadovėlių ugdomąsias galimybes. Poreikio mokytis ugdymas. Mokymo(-si) motyvacija. Pateikite kuo įvairesnių (konkrečių) pavyzdžių moksleivių motyvacijai skatinti. Mokymo(-si) metodai. Jų pasirinkimo kriterijai ir konkrečių metodų taikymas ugdymo procese. Mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Principai, funkcijos, metodai. Vertinimo problemos. Asmeninio požiūrio į vertinimą pagrindimas. Vertinimo metodikos. Mokinių grupinio, projektinio, individualaus, rašto darbų vertinimo kriterijai. Aplankai. Projektinis mokymas, jo vieta ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo projektiniame darbe. Bendradarbiavimas kaip ugdymo veiksnys pedagoginiame procese. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Auklėjimo proceso teoriniai pagrindai ir samprata. Auklėjimo problemos ir jų sprendimo budai šiandieninėje mokykloje. Vertybes auklėjimo procese. Vertybių ugdymo metodai. Mokymas(-sis) spręsti ir apsispręsti konkrečiose ugdomojo proceso situacijose. Auklėjimo metodai, jų klasifikacija, paskirtis. Atskirų metodų taikymas ugdymo procese. Dorinis mokinių ugdymas (tikslas, uždaviniai, turinys, būdai). Dorinio auklėjimo problemos ir jų įgyvendinimo bei sprendimo būdai mokykloje. Tautinio ugdymo esmė, tautinės individualybės ugdymas (tikslas, uždaviniai). Pateikite ir aptarkite mokinių ugdymą tautiškumo dvasia per mokomojo dalyko pamokas ir papildomąją veiklą. Mokyklos ir klasės bendruomenė, jos įtaka asmenybei, santykiai grupėje. Dorovinio auklėjimo problemos ir uždaviniai Klasės auklėtojas. Jo pagrindinės veiklos kryptys. Šeima, jos ugdomasis vaidmuo, sėkmingo auklėjimo šeimoje sąlygos. Bendradarbiavimas su mokykla. Skaityti daugiau
Socialinio darbo istorijaSkurdo problema ir jos sprendimo keliai. Socialistinė kryptis skurdo problemų sprendime. Konservatyvioji kryptis sprendžiant skurdo problemas. Įvadas į socialinio darbo istoriją. Vargšų globa viduramžiais ir absoliutizmo laikais 16 – 18a. Pilietinis visuomenės formavimasis ir socialinis darbas. Labdaringų organizacijų susivienijimai. "Gyvenviečių" judėjimas - bendruomenių socialinio darbo pradžia. Vargšų globos reglamentavimas ankstyvuoju socialinio darbo laikotarpiu. Socialinis pedagoginis judėjimas. Socialinio darbo metodų istorinė raida. Bendruomeninis socialinio darbo metodas. Perėjimas nuo atskirų socialinių klausimų reguliavimo prie valstybės socialinės politikos. Socialinio darbo profesija Lietuvoje. Skaityti daugiau
Socialinio darbo metodikaSocialinio darbo teorijos samprata, tikslai, požymiai. Teorijos samprata. Atliekant tyrimus naudojami metodai. Vertinimo kriterijai. Skirtingas teorinis požiūris į socialinį darbą, kaip atsaką į rūpestį ir poreikį. Bazinis SD požiūris - įgalinti žmogų, kad jis pasikeistų. Socialinio darbo teorijos ir praktikos taikymas skirtinguose kultūriniuose kontekstuose. Socialinio darbo konstrukcija ir jos ryšys su teorija. Pozityvistinės ir postmodernistinės filosofinės krypties įtaka socialinio darbo teorijai. Socialinio darbo teorijų taikymo principai praktikoje. Socialinio darbo teorinių modelių apžvalga ir jų skirstymas pagal vyraujančius mokslus. Psichodinaminis socialinio darbo teorinis modelis. Funkcinis socialinio darbo teorinis modelis. Į užduotį centruotas socialinio darbo teorinis modelis. Sisteminis modelis socialinio darbo teorijoje. Ekologinis (gyvenimo) modelis kaip sisteminio modelio atmaina. Humanistinės – egzistencinės teorijų idėjų taikymas socialinio darbo praktikoje. Krizių intervencijos socialinio darbo teorinis modelis. Kognityvinės ir bihevioristinės teorijų pritaikymo sferos socialiniame darbe. Skaityti daugiau
Socialinio sektoriaus organizavimas (2)Alternatyvūs kaštai. Bedarbiai. Bendruomenės paslaugos. Darbo jėga. Darbo ištekliai. Darbo ribinių pajamų produktas. Darbo rinka. Darbo rinkos modelis (realaus darbo užmokesčio ir darbuotojų skaičiaus ryšys). Darbo santykiai. Draudimo problemos Lietuvos respublikoje. Draudimo sąvokos: Apdraustasis. Draudėjas. Draudiminis įvykis. Draudimo išmoka. Draudimo laikotarpis. Draudimo objektas. Perdraudimas. Draudimo tankis. Draudimo prasiskverbimas. Draudimo išsiplėtimas. Draudimų rūšys. Civilinės atsakomybės draudimas. Ekonominis efektyvumas. Ekonomikos nuosmukis infliacijos sąlygomis. Ekonomikos teorija. Ekonomiškai aktyvūs. Neaktyvūs. Gamintojo perviršis. Gamyba. Gyvenimo lygio diferenciacija. Globos pinigai. Ilgalaikės išmokos. Infliacija. Invalidumo pensijos. Ištekliai. Kainų ir atlyginimų pokyčių sąveika, profsąjungų įtaka. Laisvalaikio naudingumo kreivė. LDB tikslai. LDB vykdomos programos. Lietuvos respublikos draudimo priežiūros komisija. Migracinis nedarbas. Monopolija. Monopsonija. Natūralus nedarbo lygis. Paslaugų klasifikacija pagal kompensavimą. Profesinio mokymo programa. Profesinis mokymas. Profesinio mokymo įstaiga. Profesinių sąjungų įtaka pasiūlai ir paklausai darbo rinkai. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Pusiausvyros DU. Remiamų darbų programa. Rinka. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija naudinga. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija nuostolinga. Rinkos efektyvumas. Rinkos ribotumo priežastys. SADM struktūra. SADM uždaviniai. SD institucijos. SD rūšys. Senatvės pensija. Skurdas. Skurdo lygis. Skurdo spąstai. Socialinė apsauga. Socialinė atskirtis. Socialinis efektyvumas. Socialinis mobilumas. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinė politika. Socialinė programa. SP išskyrimo kriterijai. SP nustatymo būdai. SP poreikis. Stagfliacija. Struktūrinis nedarbas. Technologija. Tripakopė pensijų sistema. Trumpalaikės išmokos. Trumpo laikotarpio Filipso kreivė. Užimti gyventojai. Vartotojo perviršis. Viešųjų darbų programa. Visuomeninės prekės. VSD įmokų pasiskirstymas. VUI programos tikslas. VUI projektų ekonominis efektyvumas. Zuikiavimo problema. ŽSR. SR samprata. ŽSR vertinimas. Skaityti daugiau
Visuomenės sveikata (4)Visuomenės sveikata. Visuomenės sveikatos vertinimo rodikliai. Visuomenės sveikatos informacinė sistema. Visuomenės sveikatos sudėtinės dalys. Aplinkos sveikata. Fizinė aplinka. Sveikos mitybos užtikrinimas. Ligų ir traumų profilaktika. Elgsena ir gyvensena. Gyvenimo kokybė. Visuomenės sveikatos stiprinimas ir palaikymas. Visuomenės sveikatos stiprinimo kryptys. Visuomenės sveikatos mokymas. Visuomenės sveikatos priežiūros sistemos struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. Individo sveikata: sveikatos apibrėžimų kategorijos. Biopsichosocialinės sveikatos samprata. Holistinis požiūris į sveikatą. Pagrindinės sveikatos sąvokos (dimensijos). Sveikatos salutogenezinė teorija. Sveikatą veikiantys veiksniai ir sveikatos ištekliai. Bendruomenės sveikata: apibrėžimas, klasifikacija, apibūdinimas. Bendruomenės klasifikacija ir socialinės grupės. Bendruomenės sveikatos priežiūra: apibūdinimas, tikslai, sudėtinės dalys, įtakojantys veiksniai. Bendruomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir paslaugos. Bendruomenės sveikatos priežiūros sritys. Šiuolaikinė slaugos samprata: slaugos apibrėžimas ir slaugos paslaugų apibūdinimas, slaugos veiklos objektas ir klasifikacija. Slaugos studijos ir slaugytojo pareigybė bei specializacija. Slaugos reformos strategija. Bendrosios slaugytojo funkcijos. Bendruomenės slaugos apibrėžimas ir samprata, pagrindiniai bendruomenės slaugos filosofiniai teiginiai. Šiuolaikinės slaugos pagrindiniai principai. Globotinių gyvybinių veiklų samprata. Sveikatos priežiūros etika. Globotinio saugumo įvertinimas ir saugios aplinkos priežiūra. Globotinio funkcinės būklės įvertinimas. Bendravimas su globotiniais. Pagyvenusių žmonių priežiūra bendruomenėje. Socialinės paslaugos sveikatos priežiūros sistemoje. Socialinės paslaugos sveikatos priežiūros sistemoje. Skaityti daugiau
Žmogaus socialinė raida (2)Pilietinė visuomenė. Vartotojiškoji visuomenė. Skurdas. Žmogaus socialinė raida. Žmogaus socialinės raidos indekso skaičiavimo metodika. Žmogaus socialinės raidos politika. Žmogaus socialinė raida globaliomis sąlygomis. Žmogaus socialinės raidos matavimai. Skaityti daugiau