Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinė parama šeimai ir vaikui

  Paramos šeimos ir vaiko politika. Demografinės ir socialinės ekonominės situacijos įvertinimas. Įstatymai ir normos. Pašalpos ir lengvatos. Paslaugos. Šeimos politikos koncepcija. Pagrindiniai šeimos politikos tikslai. Principai. Lietuvos šeimos politikos veiksmų pagrindinės kryptys.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-18
 • Socialinė pašalpa

  Socialinės paslaugos. Pagrindinės teisės į socialinę apsaugą. Socialinių paslaugų gavėjai. Socialinė pašalpa. Būsto šildymo, karšto bei šalto vandens. išlaidų kompensacija. Šeimos turto bei pajamų apskaičiavimas. Piniginės socialinės paramos mokėjimas. Savivaldybės pareigos ir teisės bei paramą gaunančios šeimos pareigos. Neteisėtai gautos socialinės pašalpos išieškojimas. Vienkartinė pašalpa. Transporto lengvatos. Moksleivių, gyvenančių mažas pajamas gaunančiose šeimose, nemokamas maitinimas. Daugiabučių namų modernizavimo finansavimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-16
 • Socialinė pedagogika

  Socialinės pedagogikos tikslai, priemonės. Socialinės pedagogikos ir kitų mokslų ryšiai. Socialinio pedagogo veikla. Profesinės savybės.
  Socialinis darbas, rašinys(4 puslapiai)
  2005-11-22
 • Socialinė pedagogika (10)

  Socializacijos samprata, etapai, specifinės charakteristikos. Socialinė pedagogika edukologijos mokslų sistemoje. Socializacijos mikroveiksniai. Socializacijos makroveiksniai. Socialinės problemos ir jų sprendimo modeliai. Pagrindinės socialinės problemos asocialioje šeimoje. Rizikos grupės vaikai ir jų auklėjimo ypatumai. Bruožai. Gatvės vaikai. Asocialūs vaikai. Bendraamžių atstumti, agresyvūs vaikai. Kaip bendrauti su rizikos grupės vaikais? Prevencijos kryptys ir programos Lietuvos mokyklose. Prevencinės pedagogikos samprata. Prevencinės pedagogikos programos. Prevencijos lygiai. Prevencijos programų rengimo principai. Prevencinės pedagogikos programų įgyvendinimas. Mokykloje taikomos prevencinės programos. Prevencinių programų efektyvumas. Prevencinės veiklos nauda. Prevencinė veiklos žala. Socialinis darbas. Sociologija, kaip mokslas. Šeima – svarbiausias vaiko socializacijos institutas. Šeimos ir socializacijos sąvokų apibrėžimai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimai teikiamos paramos rūšys ir formos. Šiuolaikinės šeimos problemos. Švietimo sistema ir mokykla asmens socializacijoje. Bendraamžių grupės kaip socializacijos veiksnys. Subgrupės ir subkultūros. Vaikų ir jaunimo socialinė apsauga. Mokykla – socialinės pagalbos koordinatorė. Kvalifikaciniai socialinio pedagogo reikalavimai ir veikla. Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos sritys.
  Socialinis darbas, konspektas(22 puslapiai)
  2008-12-22
 • Socialinė pedagogika (11)

  Atskleiskite pedagogikos, ugdymo mokslo sistemos sklaidą (integraciją su kitais mokslais, naujų pedagogikos mokslo šakų atsiradimas). Mokykla kaip ugdymo institucija. Mokyklos ugdomoji galia. Mokyklos atvirumas visuomenei. Mokykla tęstinio mokymosi institucija. Pasirinkite konkretų moksleivių amžiaus tarpsnį apibūdinkite pasirinkto amžiaus tarpsnio moksleivį bei pateikite šio amžiaus tarpsnio pedagoginės diagnostikos būdus. Pateikite ugdytojo profesiogramos modelį, susiejant ji su XXI amžiaus (21 amžiaus) iššūkiais švietimui, pedagogų perkvalifikavimu, atestavimu, naujomis mokytojų rengimo strategijomis Ugdymo principai. Pateikite principų įgyvendinimo pavyzdžių pedagoginiame procese Lietuvos švietimo sistema. Apibūdinkite įvairias švietimo sistemos institucijas Lietuvos švietimo sistemos principai. Jų sklaida ir įgyvendinimas XXI amžiaus (21 amžiaus) iššūkių kontekste. Švietimo reforma. Paanalizuokite vykdomos švietimo reformos privalumus ir trukumus. Mokimo(-si) organizavimo raida. Ryškiausios mokymo sistemos ir kryptys. Mokymo procesas kaip mokymo komponentų visuma, jų tarpusavio ryšiai. Apibūdinkite tris mokymo tikslų (pažinimo, emocinio-vertybinio ir psichomotorikos) lygius ir juos iliustruokite pavyzdžiais. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Pamokos organizavimas. Studijuojamo dalyko pamokų ugdomieji aspektai. Mokymo turinys jo ypatumai ir kaitos tendencijos reformuojant švietimą. Mokymo turinio parinkimo kriterijai pamokoje. Apibūdinkite studijuojamo dalyko standartus, mokymo planus, programų ir vadovėlių ugdomąsias galimybes. Poreikio mokytis ugdymas. Mokymo(-si) motyvacija. Pateikite kuo įvairesnių (konkrečių) pavyzdžių moksleivių motyvacijai skatinti. Mokymo(-si) metodai. Jų pasirinkimo kriterijai ir konkrečių metodų taikymas ugdymo procese. Mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Principai, funkcijos, metodai. Vertinimo problemos. Asmeninio požiūrio į vertinimą pagrindimas. Vertinimo metodikos. Mokinių grupinio, projektinio, individualaus, rašto darbų vertinimo kriterijai. Aplankai. Projektinis mokymas, jo vieta ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo projektiniame darbe. Bendradarbiavimas kaip ugdymo veiksnys pedagoginiame procese. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Auklėjimo proceso teoriniai pagrindai ir samprata. Auklėjimo problemos ir jų sprendimo budai šiandieninėje mokykloje. Vertybes auklėjimo procese. Vertybių ugdymo metodai. Mokymas(-sis) spręsti ir apsispręsti konkrečiose ugdomojo proceso situacijose. Auklėjimo metodai, jų klasifikacija, paskirtis. Atskirų metodų taikymas ugdymo procese. Dorinis mokinių ugdymas (tikslas, uždaviniai, turinys, būdai). Dorinio auklėjimo problemos ir jų įgyvendinimo bei sprendimo būdai mokykloje. Tautinio ugdymo esmė, tautinės individualybės ugdymas (tikslas, uždaviniai). Pateikite ir aptarkite mokinių ugdymą tautiškumo dvasia per mokomojo dalyko pamokas ir papildomąją veiklą. Mokyklos ir klasės bendruomenė, jos įtaka asmenybei, santykiai grupėje. Dorovinio auklėjimo problemos ir uždaviniai Klasės auklėtojas. Jo pagrindinės veiklos kryptys. Šeima, jos ugdomasis vaidmuo, sėkmingo auklėjimo šeimoje sąlygos. Bendradarbiavimas su mokykla.
  Socialinis darbas, špera(19 puslapių)
  2009-06-11
 • Socialinė pedagogika (2)

  Socialinės pedagogikos samprata. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo uždaviniai. Socialinio pedagogo funkcijos. Klausimai - sritys, kuriuos sprendžia socialinė pedagogika. Socialinės pedagogikos paskirtis. Socialinės pedagogikos vieta ir ryšiai su kitom pedagogikos sritimis. Socialinio pedagogo pareigybė. Socialinių pedagogų profesinės specializacijos sritys.
  Socialinis darbas, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-19
 • Socialinė pedagogika (3)

  Socialinė pedagogika kaip mokslas. Aktualios socialinės pedagogikos problemos. Deviacija kaip socialinė – edukacinė problema. Nepilnamečių nusikalstamumas. Narkomanija. Alkoholizmas. Vaikų prostitucija. Destruktyvūs mitybos sutrikimai.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-19
 • Socialinė pedagogika (4)

  Kas yra socialinė pedagogika? Socialinės pedagogikos ryšiai su kitais mokslais. Kas yra socialinis pedagogas? Socialinio pedagogo veikla. Socialinio pedagogo profesinės savybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-02-07
 • Socialinė pedagogika (5)

  PowerPoint pristatymas. Socialinė pedagogika. Socialinės pedagogikos funkcijos. Socialinės pedagogikos uždaviniai. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo asmeninės savybės. Socialinės schemos reikšmė. Apklausa. Mano būsimoji profesija.
  Socialinis darbas, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-02-13
 • Socialinė pedagogika (6)

  Socialinės pedagogikos samprata. Socialinės pedagogikos funkcijos. Deviacija kaip socialinė, edukacinė problema. Nusikalstamumas kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Narkomanija kaip vaikų delinkventinio elgesio pasireiškimo forma. Alkoholizmas – vaikų deviantinio elgesio pasireiškimo forma. Deviacijos problemų sprendimo gairės. Socialinio pedagogo darbas ugdymo institucijoje. Socialinio pedagogo darbas su šeima. Vaiko teisių apsauga. Vaiko teisių konvencija. Socializacijos samprata, esmė, etapai. Socializacijos mechanizmai. Socialinio gyvenimo šaltiniai. Socializacija vaikystėje (pirminė socializacija). Suaugusiojo socializacija. Žmogus socialinių aplinkybių auka ir socialinė reabilitacija. Kultūra – socializacijos kontekstas. Asmenybė kaip sudėtinga socializacijos sistema. Šeima -svarbiausia socializacijos institucija. Mokyklos vaidmuo asmens socializacijos procese. Žmogaus socializacija ir grupės poveikis.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2007-07-02
 • Socialinė pedagogika (7)

  Socialinė pedagogika kaip mokslas, jos istorinė raida, ryšys su kitais mokslais. Socializacijos samprata, esmė, etapai. Žmogaus socializacijos etapai. Socializacijos veiksniai, veikėjai, priemonės. Socializacijos mechanizmai. Žmogus socializacijos objektas ir subjektas. Socialinio gyvenimo šaltiniai. Pirminė socializacija. Antrinė socializacija. Žmogus socialinių, ekonominių, buitinių aplinkybių auka. Socialinė reabilitacija. Šeima – svarbiausia socializacijos institucija. Mokyklos vaidmuo asmens socializacijos procese. Žmogaus socializacija ir grupės poveikis. Vaiko teisių apsauga. Socialinių įgūdžių ugdymas. Socializacija ir kultūra.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-15
 • Socialinė pedagogika (8)

  Įvadas. Socialinio ugdymo samprata ir turinys. Pagrindiniai socialinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Bendrųjų gebėjimų ugdymas. Didaktinės nuostatos ir ugdymo metodai. Mokymasis bendradarbiaujant. Projektų metodas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Socialinė pedagogika kaip mokslas

  Įvadas. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinės pedagogikos raida Lietuvoje tarpukario metais. Sovietiniais metais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Socialinės pedagogikos funkcijos. Socialinės pedagogikos ir kitų mokslų ryšiai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-03-26
 • Socialinė pedagogika kaip mokslas (2)

  Įvadas. Socialinė pedagogika kaip mokslas. Socialinės pedagogikos raida. Socialinės pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Socialinės pedagogikos tyrimai. Tyrimo objektas. Tyrimo samprata. Socialinės pedagogikos mokslinio tyrimo uždaviniai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-11-21
 • Socialinė pedagoginė pagalba šeimai

  Socialinio pedagogo darbas su mokinių tėvais. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos formos ir metodai.
  Socialinis darbas, konspektas(12 puslapių)
  2007-05-11
 • Socialinė politika (2)

  Įžanga. Socialinės politikos esmė, užduotys, tikslai ir metodika. Socialinė politika Lietuvoje. Socialinės apsaugos raida Lietuvoje. Šiuolaikinė socialinė politika Lietuvoje. Socialinės apsaugos struktūra. Santrauka.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2007-03-02
 • Socialinė politika (4)

  Terminų paaiškinimas. Įvadas. Socialinė politika. Socialinės politikos modeliai. Lietuvos socialinės apsaugos sistemos samprata ir pobūdis. Socialinės apsaugos politiką vykdo. Europos sąjungos socialinės apsaugos samprata ir pobūdis. Lietuvos socialinės sistemos pokyčiai įstojus į Europos sąjungą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-09-12
 • Socialinę politiką formuojančios institucijos

  PowerPoint pristatymas. Olsenas teigia. Socialinė politika Lietuvoje. Pagrindinės institucijos. Lietuvos darbo birža. Darbo rinkos mokymo tarnyba. Socialinio draudimo fondo valdyba. Valstybinio socialinio draudimo sistema. Pagrindinė "Sodros" funkcija – valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas. Trišalė taryba. Garantinis fondas. Lietuvos darbo federacija. Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL. Lietuvoje remiami šie teminiai prioritetai. Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL administravimas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-09-18
 • Socialinė politika užsienyje ir Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės politikos raida užsienyje. Socialinė politika Lietuvoje. Užimtumo politika. Valstybės parama šeimai. Senatvės politika. Migracijos problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-11-08
 • Socialinė programa "Galiu gyventi be cigaretės"

  Įvadas. Socialinė programa "Galiu gyventi be cigaretės". Programos tikslinės auditorijos atranka. Socialinės programos tikslų ir uždavinių nustatymas. Tikslinės auditorijos analizė ir konkurencija. Programos prekės kūrimas. Elgsenos pokyčių kaštų valdymas. Programos prieinamumas. Programos informacija. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(17 puslapių)
  2007-04-04
Puslapyje rodyti po