Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tėvų ir vaikų konfliktų sprendimo būdai

  Įvadas. Bendras mokslininkų požiūris apie tėvų ir vaikų konfliktus. Konfliktų sprendimo ir jų vengimo būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-11
 • Tėvų tarpusavio santykių įtaka vaiko gerbūviui

  Įvadas. Prieštaravimai ir konfliktai. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo principai. Konfliktai šeimoje ir jų šalinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-05-24
 • Tradicijos ir alkoholio vartojimas Lietuvoje

  Įžanga. Istorija. Alkoholio poveikis žmogaus organizmui. Statistika. Griežtinti bausmes ar toliau skatinti girtavimą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-01-18
 • Trys socialinio darbo dešimtmečiai Prancūzijoje: nuo valstybės, kurioje saugumas siejamas su socialine apsauga iki "neįtvirtinto modernumo" valstybės

  Modulio Lyginamoji socialinio ugdymo teorija ir praktika kursinis darbas. Įvadas. Du socialinio darbo dešimtmečiai Prancūzijoje: nuo valstybės, kurioje saugumas siejamas su socialine apsauga iki "neįtvirtinto modernumo" valstybės. Požymiai, rodantys socialinio darbo "Identiškumo krizę". Valstybės decentralizacija ir nauji reikalavimai socialiniam darbuotojui. Nauji akcentai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-01-12
 • Užimtumo terapija

  Įvadas. Menas. Meno terapija. Egzistenciškai orientuota meno terapija. Terapija per saviraišką. Dailės terapija.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-13
 • Užimtumo terapija (2)

  Užimtumo terapijos samprata. Svarbiausių sąvokų analizė. Veiklos rūšys užimtumo terapijoje.
  Socialinis darbas, konspektas(13 puslapių)
  2008-11-24
 • Užsienio šalių šeimos ir vaikų auklėjimo principai

  PowerPoint pristatymas. Anglų šeima. Švedų šeima. Amerikiečių šeima. Prancūzų šeima. Japonų šeima.
  Socialinis darbas, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-05-23
 • Vadovo ir darbuotojų santykiai organizacijoje

  Įvadas. Gabaus vadovo bruožai. Penki vadovavimo įtakos šaltiniai. Siekdamas palaikyti savikontrolės atmosferą. Vadovas turėtų vadovautis šiais principais. Papildomas dėmesys darbuotojoms (Moterims). Vyresnio amžiaus darbuotojai. Vadovas ir darbuotojai. Pasitikėjimas darbuotojais. Bendradarbiavimas. Elgesys du darbuotojais. Penketukas, kuris atneša naudos organizacijai. Penki veiksniai, kurie atneša naudos organizacijai. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-15
 • Vaikai su proto negalia ir globos namai

  Įstatymai. Globos namai (speciali įstaiga). Kokios yra neigiamos gyvenimo specialiojoje įstaigoje pasekmės? Politikai ir globos įstaigų vadovai. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-01-19
 • Vaikai, augantys socialinės rizikos šeimose

  Įvadas. Socialinės rizikos šeimų socialinės atskirties aspektai. Socialines rizikos šeimų rizikos veiksniai. Su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria socialinės rizikos šeimose augantys vaikai? Deviantinis elgesys. Socialinės rizikos šeimų sociodemografiniai veiksniai. Socialines rizikos šeimų situacija Lietuvoje. Pagalba socialinės rizikos šeimai. Prevencija. Socialiniai darbuotojai – tiesioginė pagalbos teikimo socialinės rizikos šeimoms "grandis". Ką būtų galima daryti, siekiant sumažinti į socialinės rizikos grupę patenkančių šeimų ir jose augančių vaikų skaičių? Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-10-24
 • Vaikas išgyvena netektį

  Įvadas. Skirtingo amžiaus vaikų supratimas apie mirtį. Kodėl suaugę vengia kalbėti su vaikais apie mirtį. Vaikų reakcija į netektį. Vaikų ir suaugusiųjų gedėjimo skirtumai. Požymiai, rodantys, jog vaikui po netekties reikia specialistų pagalbos. Rekomendacijos. Dilema. Tėvų daromos klaidos. Kaip padėti paaugliui. Vaikų, praradusių tėvus, bendravimo ypatumai. Tėvų netekties įtaka tolesniam vaiko gyvenimui. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-02-01
 • Vaikas kaip socialinis aplinkos objektas

  Vaikas kaip socialinis aplinkos objektas. Trys vaiko raidos pakopos. Vaiko adaptacija socialinėje aplinkoje. Socialinė pagalba rizikos grupės vaikams.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-02
 • Vaikas, kaip socialinės aplinkos objektas

  Pagrindinės sąvokos. Amžiaus tarpsnių charakteristika. Vaiko raidos etapai pagal PSO. Vaikų socialinių ryšių pažeidimo problematika. Lietuvos statistika. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Socialinė pagalba rizikos grupės vaikams. Danijos pavyzdys.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-11-12
 • Vaiko adaptacija globėjų šeimoje

  Kaip padėti vaikui adaptuotis globėjų šeimoje? Problemos atskleidimas. Problemos sprendimo būdai. Vaiko pasitikėjimo suaugusiais formavimas. Vaiko atsivėrimas. Jausmų pažinimas. Vaiko savigarbos formavimas. Vaiko elgesio keitimas. Vaiko ir globėjų susitikimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-08-17
 • Vaiko gerovė Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Pagrindinės vaikų gerovės problemos. Institucijų atsakomybė už vaiko gerovę. Geriausiai ir blogiausiai įgyvendinami koncepcijos punktai. Kaip filosofija galėtų prisidėti įgyvendinant vaiko gerovę Lietuvoje? Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-05-03
 • Vaiko gerovė mokslinėje ir teisinėje literatūroje

  Įvadas. Naujos socialinės problemos sparčiai. Vaiko gerovės sąvoka. Vaikų politikos esmė. Socializacijos veiksniai. Mokykla – antroji vaiko bendruomenė. Vaiko socializacijos procesas. Socialinė prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-09
 • Vaiko gerovės politika piniginės paramos vaikui ir jo šeimai aspektu

  Įvadas. Darbe naudojamos sąvokos. Vaiko gerovės politika kaip kompleksinė rūpinimosi vaiku priemonė. Teisės aktų, reglamentuojančių vaiko gerovės politiką, apžvalga. Institucijos, užtikrinančios vaiko gerovės politiką Lietuvoje. Šeimos politikos kūrimo istorija. Socialinė parama vaikui ir šeimai. Socialinės paslaugos. Piniginė parama šeimai. Valstybės parama besilaukiančioms kūdikio moterims ir vaikus auginančioms šeimoms. Valstybės parama vaikams, globojamiems šeimoje, šeimynoje ar nevyriausybinėse vaikų globos institucijose/įstaigose. Piniginė socialinė parama mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Šalpos išmokos. Parama užsienio šalių piliečiams gavusiems prieglobstį Lietuvos respublikoje. Skurdas ir vaiko sveikata. Panevėžio miesto šeimų nuomonė apie teikiamą socialinę paramą vaikui ir šeimai. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2009-02-19
 • Vaiko globa

  Rašinys apie vaikų globą. Globos apibūdinimas. Svarbiausias vaiko globos tikslas. Atėjus vaikui į globėjų šeimą, globėjų teigimu, jie susiduria su tokiomis problemomis. Vaiko globos planavimas. Globėjo pareigos. Tėvų-auklėtojų asmenybės įtaka naujos šeimos likimui.
  Socialinis darbas, rašinys(7 puslapiai)
  2008-10-22
 • Vaiko globa savaitgaliais

  Tyrimo tikslas – atskleisti vaiko globos savaitgaliais privalumus ir problemas. Vaiko globos (rūpybos) samprata. Vaiko globos teisinis aspektas. Vaiko globos tikslas, uždaviniai, steigimo principai. Jų taikymas savaitgalio globos procese. Vaiko globos steigimo principai. Vaiko globos organizavimo modeliai. Vaiko savaitgalio globos organizavimas. Vaiko savaitgalio globėjai. Jų teisės ir pareigos. Vaiko savaitgalio globos edukacinis – psichologinis aspektas. Psichologiniai vaiko adaptavimosi ypatumai savaitgalio. Globėjų šeimoje. Vaiko globos savaitgaliais privalumų ir problemų tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Rekomendacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(40 puslapių)
  2005-12-07
 • Vaiko globos ir socialinės apsaugos skyriaus Alytaus rajono savivaldybėje veiklos tęsimo projektas

  Problemos apibūdinimas. Vaikų situacija. Paslaugos, teikiamos vaikams ir šeimoms (2004–2007 m.). Organizacija, teikianti projektą. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Projekto tikslinė grupė. Modelis, kuriuo remiasi projektas. Uždavinių ir tikslų įgyvendinimas. Uždavinio "sumažinti vaikų, apgyvendinamų Alytaus valstybiniuose vaikų globos namuose, skaičių" įgyvendinimas. Uždavinio "sukurti globojančių šeimų paieškos, atrankos, mokymų bei konsultavimo paslaugas" įgyvendinimas. 1 ir 2 uždavinio įgyvendinimo biudžetas. Uždavinio "atstovauti vaikų teisėtus interesus teismuose, valstybinėse institucijose, vaikų teises neužtikrinančiose šeimose, spręsti vaikų globos ir įvaikinimo klausimus" įgyvendinimas. Tikslo "kurti saugią ir sveiką ugdymo ir socializacijos aplinką" įgyvendinimas. Tikslo "Gerinti paslaugų vaikui ir šeimai kokybę" įgyvendinimas. Tikslo "skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą" įgyvendinimas. Tikslų įgyvendinimo rodikliai. Įgyvendinimo rezultatai. Kontrolė. Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. Veiksmų planas 2009 metams. Projekto plėtra 2009 metais.
  Socialinis darbas, analizė(14 puslapių)
  2008-01-21
Puslapyje rodyti po