Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio elgesio sutrikimų priežastys

  Įvadas. Asocialaus elgesio samprata. Agresyvus elgesys. Skriptų teorija. Agresijos rūšys. Agresijos formų kitimas. Lyčių agresyvumo skirtumai. Vaikų agresija kaip socialinis pedagoginis reiškinys. Delinkventinis elgesys. Kriminalinis elgesys. Psichologinės nusikaltimus ir nusikalstamą elgsena aiškinančios teorijos. Kultūrinių veiksnių ir socializacijos įtaka socialinio elgesio sutrikimams. Ekologinis požiūris į nusikaltimus. Nusikaltėlių gaujų teorijos. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-01-11
 • Socialinio pedagogo darbas

  Įvadas. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo kompetencijos prielaidos. Šeimos funkcionavimo ypatumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-12-17
 • Socialinio pedagogo darbas kaimo bendruomenėje

  Įvadas. Socialinio pedagogo darbas kaimo bendruomenėje. Socialinio pedagogo veiklos metodai. Pedagoginės psichoterapijos metodai. Įvairių elgesio nukrypimų profilaktikos metodai. Socialinio ugdymo metodai. Socialinio palaikymo metodai. Aktyvaus apmokymo metodai. Pedagoginiai metodai. Psichoterapiniai metodai. Socialinio pedagogo darbo kaimo bendruomenėje metodai. Tinkami darbai socialiniam pedagogui. Kaip nustatyti ar reikalinga pagalba šeimai? Kaip pagerinti šeimos socialinę sveikatą? Socialinio pedagogo etinė pareiga bendruomenei. Kaimo socialinio pedagogo darbo su šeima metodika. Kaimo mokyklos socialinis pedagogas 13 Neįgalaus kaimo vaiko ir jo šeimos socialinės reabilitacijos darbo metodika. Kaimo socialinio pedagogo veiklos rezultatyvumo kriterijai. Kaimo socialinio pedagogo veiklos vertinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(19 puslapių)
  2007-02-12
 • Socialinio pedagogo darbas su prievartą patyrusiais vaikais

  Įvadas. Prievartos samprata. Prievartos požymiai. Prievartą patyrę vaikai, jų elgesys. Galimi skriaudikai. Socialinio pedagogo veikla su vaikais patyrusiais prievartą. Klasės auklėtojų ir mokytojų požiūrio į vaikų, patyrusių prievartą, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Apklausa. Priedas – anketa auklėtojams ir mokytojams. Tikslai. Uždaviniai.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-19
 • Socialinio pedagogo darbas su socialiai pažeistomis šeimomis

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Šeimos formos. Šiuolaikinė šeima. Nepilnos šeimos ir jų ypatumai. Asocialios šeimos. Socialinė – pedagoginė pagalba. Apibendrinant literatūrinę dalį, galima teigti, kad. Klasės auklėtojų socialinė pagalba socialiai pažeistoms šeimoms. Tėvų nuomonė apie socialinį pedagoginį darbą, jo socialinė pagalbos veiksmingumą, dirbant su socialiai pažeistomis šeimomis. Socialinio pedagogo darbas su socialiai pažeistomis šeimomis. Tikslas. Metodas. Organizavimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-11-14
 • Socialinio pedagogo darbas su šeima

  Įvadas. Socialinio pedagogo darbas su šeima. Šeimos samprata. Nepilnos šeimos samprata. Socialinio pedagogo edukacinė pagalba nepilnai šeimai.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-04-17
 • Socialinio pedagogo darbas su vaikais, patyrusiais vyresniųjų seksualinę prievartą

  Įvadas. Seksualinio smurto prieš vaikus problemos situacija Lietuvoje 2004 - 2005m. Vaiko teisių apsaugos tarnybos vaidmuo teikiant pagalbą nukentėjusiam vaikui. Kas yra seksualinis smurtas? Seksualinės prievartos apibrėžimas. Seksualinės prievartos formos. Viskas apie prievartautojus. Normalus ir susirūpinimą keliantis vaikų elgesys. Koks seksualinis elgesys būdingas skirtingo amžiaus vaikams? Kada reikia susirūpinti vaikų seksualiniu elgesiu? Seksualinės skriaudos požymiai. Šeimos, kurioje vyksta skriauda požymiai. Seksualinės skriaudos padariniai. Kodėl vaikai nesako, jog yra seksualiai išnaudojami? Kodėl vaikai galų gale pasisako apie patirtą ir patiriama prievartą? Kai vaikas praneša apie seksualinę prievartą. Kaip elgtis vaiko seksualinio išnaudojimo atveju? Kaip vaikas pasisako apie patirtą prievartą? Vaiko seksualinio išnaudojimo įtarimas. Vaiko seksualinio išnaudojimo atskleidimas. Kaip kalbėti su vaiku, jei jis atskleidė, jog buvo prievartaujamas? Ko nereikia daryti? Patyrusiam prievartą vaikui reikia. Pradinis seksualinės prievartos fakto tyrimas. Individuali pagalba vaikui. Pagalba šeimai. Socialinių pedagogų funkcijos. Tarpininko ir gynėjo funkcija. Jūsų vaidmuo, kaip socialinio pedagogo ar tiesiog žmogaus, padedant vaikui prabilti apie prievartą. Ką aš galiu padaryti, kad vaikas išvengtų seksualinės prievartos. Kur kreiptis, jei vaikas patyrė seksualinę prievartą? Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(40 puslapių)
  2006-11-27
 • Socialinio pedagogo darbas su vaikų šeimomis, teikiant socialinę pedagoginę pagalbą

  Įvadas. Pagrindiniai probleminių šeimų tipai. Fizinis smurtas prieš vaiką šeimoje. Nepilna šeima. Asociali šeima. Socialinė pedagoginė pagalba šeimai. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos rūšys ir formos. Socialinio pedagogo darbas su šeima mokykloje. Socialinio pedagogo darbas su šeima vaikų dienos centre. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2006-04-12
 • Socialinio pedagogo etika

  Įvadas. Socialinė etika. Žmoniškumo principas. Meilės ir atjautos principas. Altruizmo principas. Lygiateisiškumo principas. Tolerancija kaip bendravimo kultūros dorovinis principas. Pagarbos, kaip bendravimo kultūros, dorovinis principas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-08-25
 • Socialinio pedagogo ir socialinio darbuotojo funkcijų panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Socialinio darbo, socialinio darbuotojo samprata. Socialinės pedagogikos, socialinio pedagogo samprata. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės ir pareigos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo pagrindinės funkcijos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai ir skirtumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų skirtumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-06-03
 • Socialinio pedagogo įvaizdis, profesinės veiklos kryptys, socialiniai vaidmenys

  Įvadas. Teorinis pagrindimas. Socialinės pedagogikos paskirtis. Socialinio pedagogo veiklos modelis. Socialinio pedagogo funkcijos.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-01-25
 • Socialinio pedagogo kasdienė veikla mokykloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais

  Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai, naudojami baigiamajame darbe. Socialinės rizikos šeimų vaikų ypatumai bei jų socializaciją lemiantys veiksniai. Socialinio pedagogo veiklos svarba Čiūlėnų pagrindinėje mokykloje. Socialinio pedagogo kasdienė veikla, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais mokykloje. Socialinio ugdymo metodai, funkcijos ir būdai, naudojami socialinio pedagogo veikloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais mokykloje. Socialinio pedagogo kasdienės veiklos Čiūlėnų pagrindinėje mokykloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedai (3).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-11-22
 • Socialinio pedagogo kompetencija

  Įvadas. Socialinis pedagogas ir socializacija. Socialinio pedagogo darbo principai ir pareigos. Socialinio pedagogo profesinės kompetencijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-23
 • Socialinio pedagogo kompetencijos bendrojo lavinimo mokyklose

  Įvadas. Socialinio pedagogo profesinės kompetencijos samprata. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis ir elgsena. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis (pagal E. Jachontovą). Socialinio pedagogo pavyzdinis asmenybės ir profesinės veiklos modelis.
  Socialinis darbas, rašinys(4 puslapiai)
  2007-05-09
 • Socialinio pedagogo pagrindinės veiklos sritys

  Įvadas. Socialinis pedagogas, jo funkcijos ir asmenybės bruožai. Socialinio pedagogo samprata. Socialinių pedagogų teisės ir pareigos. Socialinio pedagogo profesinės savybės. Socialinis pedagogas profesinėje mokykloje. Profesinių mokyklų vadovų požiūris į socialinio pedagogo veiklą. Socialinio pedagogo darbo palyginimas bendrojo lavinimo ir profesinėje mokykloje. Socialinio pedagogo vykdomos prevencinės programos. Socialinio pedagogo pagrindinės veiklos sritis Zarasų žemės ūkio profesinėje mokykloje. Socialinių paslaugų organizavimas. Darbas su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais. Prevencinės veiklos organizavimas. Veiklos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas. Socialinio pedagogo pagrindinės funkcijos Zarasų žemės ūkio mokykloje. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-03-01
 • Socialinio pedagogo praktika: Ventos vidurinė mokykla

  Ventos vidurinė mokykla. Mokyklos socialinis tinklas. Socialinių problemų spektras. Ventos vidurinės mokyklos socialinis pasas. Ketvirčio, mėnesio, savaitės planai bei veiklos programa. Ventos vidurinės mokyklos savaitės veiklos planas. Ventos vidurinės mokyklos mėnesio planas. Ventos vidurinės mokyklos ketvirčio planas. Veiklos programa. Socialinio pedagogo veiklos turinio pagrindai. Individualus darbas su ugdytiniu. Vaiko problemų analizė. Informacijos rinkimas. Informacijos įvertinimas. Problemos sprendimo planas. Apibendrinimas. Praktikos analizė.
  Socialinis darbas, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-24
 • Socialinio pedagogo profesinis statusas ir vaidmuo socialinio konsultavimo procese

  Įvadas. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo profesinis statusas. Socialinio pedagogo funkcijos. Socialinio pedagogo atsakomybės. Socialinio pedagogo kompetencijos. Konsultanto žinios, vertybės, įgūdžiai. Socialinis pedagogas kaip konsultantas. Efektyvaus konsultavimo modelis. Išvados. Antra dalis: "Pagalba tėvų netekusiems vaikams". Gedinčių vaikų poreikiai. Kai ištinka nelaimė: klasės veikla pradinėje mokykloje.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-11-09
 • Socialinio pedagogo vadybinė funkcija

  Socialinio pedagogo atliekama vadybinė funkcija. Vadybinė/organizacinė funkcija. Šiek tiek istorijos Lietuvoje. Uždaviniai. Kompetencijos. Gebėjimai. Socialinis pedagogas turi. Ugdymo veiklos organizavimo principai. Nemokamas maitinimas. Vadybos specialistai išskiria 6 pagrindines darbuotojo savivaldos funkcijas.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-27
 • Socialinio pedagogo vadovavimo stiliai globos įstaigose

  Įvadas. Vadovavimo teorijos. Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Socialinio pedagogo veikla globos institucijose ir tinkamiausi vadovavimo stiliai. Tinkamiausi vadovavimo stiliai globos įstaigoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2007-01-23
 • Socialinio pedagogo vaidmenys

  Organizacinė veikla. Pagrindiniai klasės vadovo darbo principai. Ugdymas kaip kultūros priežastis. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-24
Puslapyje rodyti po