Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinių paslaugų samprata. Bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos

  Socialinių paslaugų samprata. Socialinės paslaugos. Socialinis darbuotojas. Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas. Pagrindinės socialinių paslaugų funkcijos. Galutinis socialinių paslaugų tikslas. Bendrosios socialinės paslaugos. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Pagalba namuose. Pagalbos namuose paslaugų rūšys. Pagalbos namuose gavėjai. Slauga namuose. Globos pinigai. Kitos bendrosios paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Nestacionari globos įstaiga. Stacionari globos įstaiga. Dienos globos įstaigos. Bendruomenės globos įstaigos. Reabilitacijos įstaigos. Reabilitacijos įstaigos žmonėms su negalia. Reabilitacijos įstaigos rizikos grupių asmenims. Laikino gyvenimo įstaigos.
  Socialinis darbas, konspektas(5 puslapiai)
  2007-09-10
 • Socialinių paslaugų teikimas neįgaliems vaikams

  Įvadas. Sąvokos. Socialinės paslaugos ir jų klasifikavimas. Socialinių paslaugų tikslas. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo principai. Socialinių paslaugų finansavimas. Bendra sutrikusio intelekto asmenų situacija. Specialiosios mokyklos. Vertinimo procedūra. Ištekliai ir parama. Neįgaliųjų teisė į dalyvavimą visuomenės gyvenime ir socialinę integraciją. Ankstyvoji reabilitacija. Mokymas stacionariose globos institucijose. Projektas. Idėjos/sumanymo suformulavimas. Įstaigos pristatymas. Organizacijos kultūra. Probleminės situacijos aprašymas. Projekto problema. Projekto tikslai. Alternatyvūs būdai tikslui pasiekti (metodika). Projekto uždaviniai. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto rezultatų geografinė aprėptis bei pasiekiamumas/prieinamumas galimiems vartotojams. Projekto įgyvendinimo trukmė. Projekto veiklos. Projekto pagrindimas. Pensionate teikiamos paslaugos. Etosas, vertybės, tradicijos. Pagrindiniai reikalavimai teritorijai, pastatui ir patalpų įrengimui. Dienos režimo organizavimas. Projekto veiklos (eiga). Projekto įgyvendinimas. Laukiami projekto rezultatai. Projekto įvertinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-03-19
 • Socialinių paslaugų teikimo strategija 2007-2012 m.

  PowerPoint pristatymas. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų tikslas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinių paslaugų sistema. Seniems žmonėms. Žmonėms su negalia. Vaikams ir jaunimui.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-16
 • Socialinių pedagogų bendradarbiavimas su rizikos šeimomis, mažinant vaikų nusikalstamumą

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Vartojamų sąvokų aiškinimas. Socialinio pedagogo ir šeimų bendradarbiavimo ypatumai vaikų socializacijos procese. Vaikų, linkusių į nusikalstamas veikas, deviantinis elgesys, jų pedagoginė-psichologinė charakteristika. Šeimos vaidmuo vaikų auklėjimo procese, auklėjimo klaidos. Tyrimo metodika. Metodikos pagrindimas ir respondentai. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas ir patikimumas. Tyrimo rezultatai. Respondentų grupių demografiniai duomenys. Bendradarbiavimo sampratos ypatumai. Požiūris į pagalbos teikimą paaugliams, įvykdžiusiems nusikalstamas veikas bei jų šeimoms. Lūkesčiai socialinio pedagogo veiklai. Vaikams reikšmingų asmenų nustatymas, suaugusių santykio su vaiku tyrimas. Rezultatų aptarimas. Respondentų grupių demografinių duomenų analizė. Bendradarbiavimo sampratos analizė. Požiūrio į pagalbos teikimą paaugliams, įvykdžiusiems nusikalstamas veikas bei jų šeimoms analizė. Lūkesčių analizė socialinio pedagogo veiklai. Vaikams reikšmingų asmenų nustatymas, suaugusių santykio su vaiku tyrimo rezultatų analizė. Pabaiga. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Summary. Priedai (17 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(83 puslapiai)
  2008-12-04
 • Socialinių pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas paauglių mokyklos nelankymo prevencijos srityje

  Įvadas. Diagnostikos instrumento pagrindimas. Tyrimo dalyvių atrankos pagrindimas. Diagnostinio instrumento apibūdinimas. Diagnostikos procedūrų aprašymas. Tyrimo etika.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-20
 • Socialinių problemų analizė: šeimos, auginančios neįgalų vaiką

  Įvadas. Darbo tikslas: Atskleisti šeimos, auginančios neįgalų vaiką, problemas ir pagalbos būdus šiai šeimai. Visuomenės požiūris į negalę. Problemos, su kuriomis susiduria negalios ištikti vaikai ir jų artimieji. Pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2010-02-22
 • Socialinių tarnybų analizė: "Pastogė" ir Všį "Senamiesčio vaikų dienos centras"

  Įvadas. Vaiko teisės. Vaikų gerovės centras "Pastogė". Pagrindinė veikla. Senamiesčio vaikų dienos centras. Senamiesčio vaikų dienos centre vykdomos specializuotos programos. Išvados
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-03
 • Socialinių tyrimų organizavimas

  Socialinių tyrimų organizavimas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo planas. Sociologinių tyrimų metodai.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-02-23
 • Socializacija ir resocializacija

  Socializacija ir resocializacia. Samprata. Socialinė pedagoginė socializacijos ir resocializacijos reikšmė asmenybės ugdymo procese. Socializacijos esmė. Perauklėjimo funkcijos. Šeima – mokykla – bendruomenė kaip socializacijos ir resocializacijos subjektai.
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2006-05-15
 • Socializacijos mikrofaktoriai: įtaka ir vaidmuo žmogaus socializacijai

  Įvadas. Darbo tikslas: apibūdinti socializacijos mokrofaktorius. Socializacijos samprata ir esmė. Socializacijos agentai. Socializacijos mikrofaktoriai, jų įtaka ir vaidmuo žmogaus socializacijai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-10-06
 • Socializacijos palyginimas įvairiuose amžiaus tarpsniuose

  Socializacija vaikystėje. Suaugusiojo socializacija. Socializacija senatvėje. Socializacijos vaikystėje, suaugusiojo socializacijos ir socializacijos senatvėje skirtumai.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-10-15
 • Socio–edukacinio darbo mokomosios praktikos ataskaita: Jonavos rajono Barupės pagrindinė mokykla

  Socio–edukacinio darbo mokomosios praktikos, atliktos Jonavos rajono Barupės pagrindinėje mokykloje ataskaita. Individualus darbas rizikos grupės vaiku. Rizikos grupės vaiko charakteristika. Rizikos grupės vaiko problemų įvertinimas. Rizikos grupės vaiko problemų sprendimas. Rizikos grupės vaiko kortelė. Individualus lapas. Rizikos grupės šeimos socialinis pasas. Darbas su ugdytinių klase. Klasės charakteristika. Klasės socialinis pasas. Klasės šeimų socialinis statusas. Klasės. problemų įvertinimas. Klasės problemų sprendimas. Socialinių įgūdžių formavimo valandėlė. Įstaigos socialinis pasas. Praktikos dienoraštis. Praktikos analizė. Priedai (Klasės socialinis pasas. Mano klasė. Kokia ji iš tikrųjų? Kokia turėtų būti?).
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2010-09-28
 • Socioedukacinis darbas su elgetaujančiais vaikais

  Įvadas. Benamystės problema. Benamystės priežastys. Benamystės pasekmės. Gatvės vaikų bruožai. Benamystės prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-03-21
 • Sociokultūrinis darbas bendruomenėje

  Įvadas. Sociokultūrinis darbas bendruomenėje. Bendruomenės samprata ir jos įtaka individo socializacijai. Sociokultūrinio darbo bendruomenėje principai. Sociokultūrinio darbo bendruomenėje metodai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-29
 • Solidarumas tarp kartų

  Įvadas. Europos demografiniai pokyčiai. Žemas gimstamumo lygis ir to pasekmės darbo rinkoje. Galimas imigracijos indėlis. Naujas solidarumas tarp kartų. Geresnė jaunų žmonių integracija. Globalus požiūris į darbo visą gyvenimą ratą. Nauja vieta darbo rinkoje vyresniems darbuotojams. Solidarumas su daug senesniais. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-06-13
 • Specialiosios socialinės paslaugos jūsų mieste

  Kupiškio mieste teikiamos socialinės paslaugos. Kupiškio rajono Raudonojo kryžiaus draugija. Veiklos kryptys. Kokios paslaugos teikiamos. Jaunimo programa. Pirmosios pagalbos mokymas. Klientai ir pagrindinės personalo.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-05
 • Specialiųjų poreikių asmenys

  Įvadas. Darbe pažvelgiama, kas yra pasiekta specialių poreikių žmonių labui, su kokiomis problemomis jie susiduria. Kokios pagalbos jiems reikia, kad taptų pilnaverčiais valstybės piliečiais. Atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 10 asmenų. Neįgalusis ir visuomenė. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymas. Specialiųjų poreikių asmenų saviintegracijos keliai. Specialiųjų poreikių asmenų integracija. Tyrimas. Išvados. Priedai (Anketa).
  Socialinis darbas, tyrimas(13 puslapių)
  2011-03-15
 • Specialiųjų poreikių moksleivių socializacija heterogeninėse bendruomenėse

  Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas XIX – XX amžiuje. Klinikinis – korekcinis modelis. Socialinis – interakcinis modelis. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos į bendrojo lavinimo mokyklą padėtis Lietuvoje pastaraisiais metais.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2009-03-09
 • Specialiųjų poreikių vaikų integracija bendrojo lavinimo mokykloje (2)

  Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų integravimo galimybės. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos teisinis reglamentavimas. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos. Integracijos samprata. Ugdymo turinio parinkimas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo aplinkos paruošimas. Mokymo priemonių parinkimas ir pritaikymas. Pedagogų pasirengimas darbui su specialiųjų poreikių moksleiviais. Tėvų dalyvavimas specialiųjų poreikių vaikų integracijos procese. Integruoto ugdymo problemos. Integracijos patirtis Alytaus "Dzūkijos" vidurinėje mokykloje. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-02-24
 • Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodologija

  Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodologija: modeliai, metodai, kontekstai, pokyčiai, kryptingumas. Specialiojo ugdymo metodologijos apibrėžtis. Nuo metafizinių iki psichosocialinių negalės traktuočių. Nauji metodologiniai iššūkiai: ateities strategija ir taktika.
  Socialinis darbas, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-29
Puslapyje rodyti po