Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Į problemą orientuota priešinimosi strategija

  Situacija. Ekožemėlapis. Situacijos įvertinimas ir analizė. Svarbiausios iškylančios problemos Linos atveju. Situacijos konkretus įvertinimas. Informacijos rinkimas. Kliento poreikių nustatymas. Galutinių ir tarpinių tikslų numatymas. Veiksmų planavimas. Vykdymas. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(8 puslapiai)
  2007-12-29
 • Į problemą orientuota priešinimosi strategija (2)

  Situacija. Situacijos įvertinimas ir analizė. Situacijos konkretus įvertinimas. Galutinių ir tarpinių tikslų numatymas. Veiksmo planavimas. Vykdymas.
  Socialinis darbas, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-02-01
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų santykiai kaip humaniškumo ugdymo šeimoje prielaida

  Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų humaniškumo samprata ir jo ugdymas. Humaniškumo ugdymo samprata ir problematika. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veiksniai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų santykiai kaip humaniškumo ugdymo šeimoje prielaida. Tyrimo metodologija ir organizavimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų santykių kaip humaniškumo ugdymo šeimoje prielaidos tyrimo rezultatai. Tėvų elgesio su vaikais humaniškumas tėvų požiūriu. Tėvų elgesio su vaikais humaniškumas vaikų požiūriu. Tėvų elgesio su vaikais humaniškumas pedagogų požiūriu. Tėvų, vaikų ir pedagogų nuomonių lyginamoji analizė. Išvados. Reziumė. Summary. Priedai. Pdf formatas.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(80 puslapių)
  2005-08-12
 • Ikimokyklinio ugdymo kaita XX amžiuje

  Ikimokyklinio ugdymo kaita XX amžiuje. Ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių auklėtinių skaičius. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(11 puslapių)
  2010-01-07
 • Individualaus socialinio darbo specifikos ypatumai ir problemos dirbant su deviacijos problemų turinčiais paaugliais

  PowerPoint pristatymas. Deviacijos tipai. Paauglių deviantinio elgesio priežastys. Socialinio pedagogo veiklos principai. Socialinio pedagogo darbo metodika. D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė (1996) išskiria tokius socialinius įgūdžius. N. Janulaitienė išskiria tokius perauklėjimo metodus. Teikiant pagalbą deviacijos problemų turintiems paaugliams socialinis pedagogas gali atlikti šiuos vaidmenis. Svarbiausios išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-04-10
 • Individualus darbas su vaikais, turinčiais problemų ir jų šeimomis

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Socialinės paslaugos plačiuoju ir siauruoju požiūriu. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Daugiaasmenė sąveika. Pradedančiojo socialinio darbuotojo eiga pirmam šeimos interviu, orientuotame į problemą. Pokalbis telefonu. Hipotezės kūrimas. Pasisveikinimas. Socialinė fazė. Problemos nustatymas. Šeimos elgesio modelių stebėjimas. Tikslų nustatymas. Kontrakto sudarymas. Kontrolinis lapas. Hipotezių tikrinimas. Susisiekimas su pacientą nukreipusiu žmogumi. Dokumentų rinkimas. Namų lankymas. Darbas su šeima auginančią neįgalų vaiką. Ankstyvosios intervencijos išskirtiniai bruožai. Parama šeimai. Darbas su šeima. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-01-24
 • Individualus socialinis darbas

  Asmuo. Rūpestis, poreikis, problema. Pagalbos pranašumai ir trūkumai. Problemos sprendimas.
  Socialinis darbas, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Individualusis socialinio darbo metodas

  PowerPoint pristatymas. Individualiojo metodo samprata. Problemų sprendimo procesas ir jo etapai. Problemos sprendimo etapai. Individualaus darbo su klientu planas. R. Žukauskienė (2006) išskyrė penkis žingsnius. Socialinio darbuotojo ir kliento sąveika. Interviu- tarpusavio sąveikos priemonė. L.C. Johnson (2003) išskyrė tris interviu etapus. Pirmajame etape. Galutiniame pokalbio etape.
  Socialinis darbas, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-05-03
 • Informacinės komunikacinės technologijos kurtiesiems pagelbėti

  PowerPoint pristatymas. Negalė. Klausos sutrikimai. Informacinės komunikacinės technologijos kurtiesiems pagelbėti. Klausos aparatai. Klausos aparatų dydis. Klausos aparatų technologijos. A&M klausos aparatai. Subritrai. Faksas. Gestų kalba.
  Socialinis darbas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-30
 • Institucijose globojamų vaikų gyvenimo sąlygos

  Vaiko laikinoji globa. Nuolatinė vaiko globa. Apgyvendinimas globos institucijoje. A. Maslow nuomonė. Pirmas ir stipriausias prieraišumo jausmas. Nesaugaus prieraišumo formavimasis. Vaikai, gyvenantys globos institucijose. Vaikas, patekęs į globos instituciją. Globos namų vadovai. Situacija globos institucijose. Vaikų ruošimas savarankiškam gyvenimui. Lyties vaidmens perėmimo problema.
  Socialinis darbas, analizė(15 puslapių)
  2008-05-14
 • Invalidumo prevencija ir invalidų reabilitacija

  Teisiniai socialinės politikos invalidams pagrindai. Invalidumo nustatymas. Pensijos ir slaugos priedai. Specialaus ugdymo sistema. Invalidų įdarbinimas. Invalidumo prevencija ir invalidų reabilitacija. Neįgaliųjų integracija: svarbiausi aspektai ir tendencijos. Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003 - 2012 metų programa. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-18
 • Įvaikinimas Lietuvoje

  Įvaikinimas Lietuvoje. Globos institucijos - šeimos netekusių vaikų socializacijai. Ką pavyko padaryti? Visuomenės požiūris į vaikus gyvenančius globos institucijose. Įvaikinimo bendros nuostatos. Įvaikinimo motyvacijos svarba. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-04-02
 • Įvaikinimas. Globa ir rūpyba

  Įvadas. Įvaikinimo, globos ir rūpybos istorinė raida. Įvaikinimo, globos ir rūpybos istorinės raidos pagrindiniai aspektai. Įvaikinimo teisiniai aspektai. Įvaikinimo esminiai teisiniai aspektai. Globos ir rūpybos teisiniai ypatumai. Pagrindiniai globos ir rūpybos teisiniai ypatumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-07
 • Įvaikinimo problemos

  PowerPoint pristatymas. Šeima. Vaikai. Įvaikinimo tikslas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos uždaviniai. Tarnybos misija. Tarnybos tikslai. Įvaikinimo sąlygos ir tvarka. Įvaikinimo teisinės pasekmės. Išsiskyrimo trauma. Atskleiskite tiesą vaikui. Kaip pranešti vaikui apie įvaikinimą…Išgyvena netektį. Pastebi skirtumus tarp savęs ir kitų vaikų…Mylinčios šeimos svarba.
  Socialinis darbas, pristatymas(30 skaidrių)
  2007-05-17
 • Įvaikinimo teisiniai pagrindai

  Įvadas. Darbo tikslai yra atskleisti įstatymų, reglamentuojančių įvaikinimą, raidą po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje, nurodyti, išanalizuoti, teisės aktus ir apibendrinti įvaikinamų vaikų, tikrųjų tėvų ir įvaikintojų teises ir interesus, jų gynybos būdus bei priemones.Informacijos šaltinių apžvalga. Istorinė įvaikinimo tradicijų raida pasaulyje. Teisės aktų, reglamentuojančių įvaikinimo tvarką, raida, atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę. Materialiosios teisės aktai. Procesinės teisės aktai. Reikalavimai vaikui ir būsimiems įtėviams. Vaikai, kuriuos leidžiama įsivaikinti. Asmenys, kurie gali įsivaikinti Įvaikinamo vaiko, tėvų ir įvaikintojų teisės bei pareigos. Tėvų sutikimas įvaikinti. Vaiko sutikimas įvaikinti. Įvaikintojo sutuoktinio sutikimas įvaikinti. Įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos funkcijos. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas. Duomenų apie įvaikinamą vaiką pateikimas. Įvaikinimo apskaita. Įvaikinimo bylos teisminio nagrinėjimo tvarka. Prašymų įvaikinti nagrinėjimas. Įvaikinimo konfidencialumas. Vaiko perkėlimas į šeimą iki įvaikinimo. Įvaikinimas užsieniečiams ir užsieniečių vaikų įvaikinimas. Pirmenybė įvaikinti. Įvaikinimas užsieniečiui. Įvaikinimo, atlikto užsienio valstybėje, pripažinimas. Vaikų, užsienio valstybės piliečių, įvaikinimas. Įvaikinimo teisinės pasekmės ir registracija. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(41 puslapis)
  2010-09-24
 • Įvairių priklausomybių priežastys

  Įvadas. Priklausomybės nuo narkotikų samprata. Psichinė priklausomybė. Fizinė priklausomybė. Netiesioginė priklausomybė, arba žala artimiesiems. Palankios elgsenos prielaidos priklausomybei nuo narkotikų susiformuoti. Piktnaudžiavimas raminamaisiais vaistais. Palankios elgsenos prielaidos priklausomybei nuo raminamų vaistų susiformuoti. Nikotinizmas. Palankios elgsenos prielaidos rūkymo priklausomybei susiformuoti. Ryšys tarp tabako ir narkotikų vartojimo. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-04-24
 • Jaunimas ir narkotikai

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Narkomanijos samprata. Narkotikų paplitimas mokyklose. Nusikaltimai susiję su narkotikais. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų poveikis ir jų vartojimo pasekmės. Narkomanų klasifikacija. Požymiai būdingi jaunuoliams vartojančius narkotikus. Narkomanijos prevencijos būdai. Informacijos pateikimas apie narkomaniją įvairaus amžiaus moksleiviams. Patarimai tėvams.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-05-12
 • Jaunimo įsidarbinimo problemos

  Įvadas. Tyrimo tikslas – darbo rinkos politikos teoriniu aspektu atskleisti jaunimo integracijos į darbo rinką galimybes ir pateikti pasiūlymus jo padėčiai darbo rinkoje gerinti. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Jaunimo situacija darbo rinkoje Lietuvoje. Jaunimo užimtumas. Jaunimas ir nedarbas. Darbų segregacija. Darbo užmokesčio skirtumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką galimybių įvertinimas. Tyrimo metodologija. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(16 puslapių)
  2008-04-22
 • Jaunimo kaip objekto ir subjekto savanoriška veikla bendruomenėje

  Įvadas. Jaunimas kaip objektas savanoriškoje veikloje. Savanoriai kaip objektai turi žinoti bendruomenės nuostatas. Jaunimas kaip subjektas savanoriškoje veikloje. Būdai kaip galima dalyvauti savanoriškoje veikloje. Objektų ir subjektų nuomonės. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2007-02-07
 • Jaunimo nevyriausybinės organizacijos

  PowerPoint pristatymas. Jaunimo nevyriausybinės organizacijos (JNVO) kas tai? Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms būdingi šie bruožai. Jaunimo NVO veiklos tikslas. Jaunimo NVO veiklą reglamentuojantys teisės dokumentai. Jaunimo nevyriausybinių organizacijų finansavimas. Galimas mišraus jaunimo NVO finansavimo pavyzdys. JNVO pagrindiniai veiklos principai. Jaunimo NVO svarbiausi veiklos kriterijai. Jaunimo NVO vertybės. Organizacijų vertybių sąrašas. Jaunimo nevyriausybinės organizacijos Šiauliuose. JNVO Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-01-01
Puslapyje rodyti po