Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nevyriausybinės organizacijos, teikusios socialines paslaugas tarpukario Lietuvoje 1918 - 1940 metais

  Įvadas. Lietuvos moterų globos komitetas. Kūdikių gelbėjimo draugija. Pieno lašo draugija. Vaikelio Jėzaus draugija. Lietuvių draugija nuo karo nukentėjusiems šelpti. Kunigaikštienės Birutės Karininkų Šeimų Moterų draugija. Lietuvos Katalikių Moterų draugija. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-27
 • Nevyriausybinių organizacijų veikla ginant vaikų teises

  Įvadas. Vaikų teisės. Nevyriausybinės organizacijos. Atskirų nevyriausybinių organizacijų veikla. "Gelbėkit vaikus". "Visos Lietuvos vaikai". "Dvasinės pagalbos jaunimui centras". Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-08-08
 • Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinis rengimas ir integracija į darbo rinką

  Įvadas. Sutrikusio intelekto apibrėžtis. Sutrikusio intelekto samprata. Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių vystymosi ypatumai. Nežymiai sutrikusio intelekto (NSI) jaunuolių profesinio rengimo ir integracijos į darbo rinką galimybės. Neįgalių asmenų profesinį ugdymą įtakojantys veiksniai. NSI jaunuolių profesinio rengimo galimybės. NSI jaunuolių integracijos į darbo rinką galimybės. Tyrimo "Visuomenės požiūris į nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir įsidarbinimo galimybes" duomenų aprašas. Tyrimo metodologija. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(50 puslapių)
  2009-02-19
 • Nyderlandų šalies socialinė apsaugos sistema

  Įžanga. Sveikatos apsauga. Sveikatos draudimas. Motinystės pašalpa. Šeimos pašalpa. Invalidumo pašalpa. Vaikų fondas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų. Senatvės pensija. Švietimas. Darbo tvarka ir sąlygos. Mokesčiai. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-14
 • Nuostatų formavimas ir jų įtaka neįgaliųjų integravimuisi į visuomenę socialinio darbo aspektu

  Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Darbo objektas – nuostatų formavimas ir nuostatų įtaka neįgaliųjų integravimuisi į visuomenę socialinio darbo aspektu. Pagrindinės sąvokos. Negalios samprata. Veiksniai, sąlygojantys nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu. Nuostatų įtaka neįgaliųjų įsitvirtinimui visuomenėje. Neįgaliųjų požiūris į savo negalią. Artimųjų požiūris į neįgalų brolį (seserį), vaiką. Visuomenės narių nuostatos dėl neįgaliųjų integracijos. Įstatymai, padedantys ar trukdantys neįgaliam integruotis visuomenėje. Veiksniai, galintys daryti įtakos nuostatų keitimuisi. Galima socialinio darbuotojo veikla, keičiant visuomenės nuostatas dėl Neįgaliųjų integracijos. Visuomenės narių, neįgaliųjų ir jų artimųjų nuostatų negalios atžvilgiu tyrimas. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Neįgaliojo požiūrio į negalią tyrimo rezultatai. Neįgaliojo artimųjų požiūrio į negalią tyrimo rezultatai. Visuomenės nuostatų dėl neįgaliųjų integracijos tyrimo. Rezultatai. Tyrimo rezultatų analizė. Neįgaliųjų požiūrio į savo negalią tyrimo rezultatų analizė. Neįgaliojo artimųjų požiūrio į negalią tyrimo rezultatų analizė. Visuomenės nuostatų dėl neįgaliųjų integracijos tyrimo. Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (Anketos).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(69 puslapiai)
  2009-08-17
 • Nuteistieji ir asmenys, išėję iš laisvės atėmimo vietų

  Nusikalstamumo ir bausmės samprata. Problemos aktualumas ir visuomenės požiūris. Nusikalstamumą sąlygojančios priežastys. Informacijos rinkimo būdai ir metodai dirbant su nuteistaisiais ir su asmenimis išėjusiais iš įkalinimo įstaigų. Informacijos rinkimo būdai. Socialinio darbo metodai. Individualaus darbo programos. Grupinio užimtumo programos. Institucijos siekiančios padėti nuteistiesiems ir asmenims išėjusiems iš įkalinimo įstaigų. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2009-02-05
 • Organizacijos analizė: NVO "Samarija"

  Įvadas. Institucijos pristatymas. Klientai. Rengiamos programos, veiklos kryptys. Savanoriai.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-20
 • Paaugliai neformalioje aplinkoje

  Įvadas. Psichosocialinė paauglio raida. Neformali veikla – paauglių poreikių išraiška. Pagrindinės paauglių neformalios veiklos kryptys. Pažintinė - techninė. Ekologinė - tiriamoji. Kultūrinė-šviečiamoji. Sportinė. Socialinė-globalinė. Paauglio popamokinė veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-24
 • Paauglystė vaikų globos namuose: dažniausi žalingi įpročiai

  Įvadas. Paauglystė ir vaikų globos namai. Paauglystės samprata. Teisiniai aktai, reglamentuojantys vaikų globą. Paauglys vaikų globos namuose. Paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose, žalingi įpročiai. Žalingų įpročių samprata. Dažniausi paauglių, gyvenančių globos namuose, žalingi įpročiai ir jų atsiradimo priežastys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(17 puslapių)
  2007-05-17
 • Paauglystės krizės (2)

  Paauglystės laikotarpis ir jo reikšmė vaiko vystymuisi. Paauglystės krizės. Pažintinė raida. Paauglių emocijos. Jaunystės fazės ir krizės. Jaunystės fazės. Ankstyvoji jaunystė. Vidurinioji jaunystė. Vėlyvoji jaunystė. Krizė ir jos sprendimas. Pokyčiai. Paauglys ir šeima. Draugai. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-02-13
 • Paauglių alkoholizmas ir nevyriausybinės organizacijos (NVO)

  Įžanga. Alkoholio priklausomybę aiškinančios teorijos. Alkoholio vartojimo etapai. Alkoholio poveikis organizmui. Alkoholio poveikis žmogaus asmenybei. Veiksniai lemiantys alkoholizmą paauglystėje. Paauglių jaunimo alkoholizmo ypatumai. Ankstyvojo alkoholizmo formavimosi ypatumai. ESPAD tyrimo duomenys. Paauglių alkoholizmo prevencija ir nevyriausybinės organizacijos (NVO). Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-17
 • Paauglių delinkventinio elgesio priežasčių analizė

  Įvadas. Pagrindinės kriminogeninių veiksnių grupės. Šeimos aplinka. Mokyklos ir bendraamžių grupės įtaka. Visuomenės informavimo priemonės. Neužimtumas. Alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų vartojimas. Intelektas ir delinkventinis elgesys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2011-11-28
 • Paauglių elgesio sutrikimai ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Paauglių elgesį sąlygojantys veiksniai tėvų vaidmuo tapatumo raidoje. Brendimo įtaka. Deviacinis paauglių elgesys. Socialinės rizikos grupei priklausančių paauglių elgesio sutrikimai. Paauglių sutrikusio elgesio sprendimo būdai, patarimai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-06-18
 • Paauglių girtavimas

  Įvadas. Girtaujantis paauglys. Visuomenės požiūris į girtaujantį jaunimą. Asmeninė patirtis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-10-29
 • Paauglių įsitraukimo į alkoholio vartojimą lygiai. Prevencija

  Įvadas. Darbe plačiau panagrinėsiu: kokios yra vaikų alkoholizmo priežastys, kaip užkirsti kelią alkoholizmo plitimui, kaip padėti alkoholikui ir jo šeimai. Įsitraukimo į alkoholinių gėrimų vartojimą lygiai. Alkoholizmo prevencija. Pagalba alkoholikui ir jo šeimai. Pagalba sergančiajam alkoholizmu. Pagalba sergančiojo šeimai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-09-12
 • Paauglių narkomanija

  Įvadas. Kas yra narkotikai? Iš kur kilo, rūšys, poveikis. Narkotikų žala besivystančiam organizmui ir kiti pavojai susiję su narkotikų vartojimu. Narkotikų populiarumas Lietuvoje. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų prevencija mokyklose. Kaip tėvai gali padėti savo vaikams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(21 puslapis)
  2006-02-08
 • Paauglių nerimo, pažangumo ir problemiško elgesio sąryšis

  Įvadas. Nerimo sampratos ypatumai. Nerimo kilmės priežastys. Nerimo pasireiškimo būdai. Problemiško elgesio samprata ir ypatumai. Agresyvaus elgesio formos. Paauglių agresyvaus elgesio priežastys. Pažangumo samprata. Vertinimo problematiškumas. Paauglių nerimo, pažangumo ir problemiško elgesio sąryšio ypatumų tyrimas. Tiriamieji, tyrimo eiga. Tyrimo metodikos. Tyrimo duomenų aptarimas. Nerimas. Pažangumas. Problemiškas elgesys. Paauglių problemiško elgesio ir pažangumo ryšys. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Santrauka. Summary. Priedai (38 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(122 puslapiai)
  2008-12-05
 • Paauglių popamokinio užimtumo problema mokykloje: pedagogų ir tėvų požiūris

  Temos pavadinimas. Temos aktualumas ir problematika. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodas. Tiriamieji. Tiriamųjų atrankos pagrindimas. Anketa. Analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(15 puslapių)
  2008-03-26
 • Paauglių požiūris į nepilnamečių nusikalstamumo priežastis

  Santrauka. Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumas kaip problema. Teorinė nusikaltimų analizė. Nusikaltimo bei delinkventinio elgesio samprata. Teorijos, aiškinančios nusikaltimų atsiradimo priežastis. Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys. Teisės pažeidėjų asmenybės problema. Šeima ir nepilnamečių nusikalstamumas. Bendraamžiai ir nepilnamečių nusikalstamumas. Mokykla ir nepilnamečių nusikalstamumas. Ankstyvoji nusikaltimų prevencija. Tyrimas. Tyrimo rezultatų pristatymas ir aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (2).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2007-02-22
 • Paauglių reprodukcinė sveikata

  Įvadas. Visuomenės požiūris į jaunų žmonių lytinės sveikatos stiprinimo poreikius. Ar apsaugo sveikatą lytinis švietimas? Jaunų žmonių reprodukcinės sveikatos programų besivystančiose šalyse tyrimai. Jaunimas – tai mūsų ateitis ir turime investuoti į jų sveikatą bei raidą. Jaunų žmonių apklausa, kurią organizavo Jungtinių tautų Populiacijos fondas ir Tarptautinė planuotos tėvystės federacija: Draugai. Tėvai ir suaugusieji. Lytiškumo pasireiškimas. Meilė. Santuoka. Kontracepcija. Nėštumas ir tėvystė. Lytiškai plintančios ligos/ AIDS. Abortas. Tarnybos. Mokymas ir švietimas. Pašnekesiai apie seksą. Statistiniai duomenys, atspindintys paauglių reprodukcinę sveikatą. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Socialinis darbas, referatas(26 puslapiai)
  2007-04-27
Puslapyje rodyti po