Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio pedagogo vaidmuo ugdant ekologinę kultūrą vaikų globos namuose

  Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai. Vaikų sveikatą įtakojantys veiksniai. Globos namų ekologinės aplinkos sąlygos ir jų įtaka vaikų sveikatai. Būsto, teritorijos sąlygos, patalpų priežiūros įtaka vaiko sveikatai. Oro taršos poveikis vaiko sveikatai. Vandens kokybės poveikis vaiko sveikatai. Maisto kokybės poveikis vaiko sveikatai. Biologinės taršos poveikis vaiko sveikatai. Triukšmo poveikis vaiko sveikatai. Ekologinis ugdymas. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų lyginamoji analizė. Išvados. Pasiūlymai. Summary. Priedai (2).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2007-02-26
 • Socialinio pedagogo veikla šalinant mokyklos nelankymo priežastis

  Įvadas. Mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys. Asmeninės nenoro mokytis priežastys. Priežastys glūdinčios šeimoje. Priežastys glūdinčios mokykloje. Priežastys glūdinčios visuomenėje. Mokyklinio kurso kartojimas. Socialinio pedagogo veikla. Individualus darbas su mokiniu. Darbas su šeima. Išvados. Priedai (4).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-12-08
 • Socialinio pedagogo veikla, dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką

  Socialinio pedagogo darbas su šeima. Šeimos samprata. Pagrindinės šeimos funkcijos. Socialinio pedagogo veikla, dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką. Problemos, su kuriomis susiduria negalios išlikti vaikai ir jų artimieji. Medicininės problemos. Sunkumai buityje. Psichologinės problemos. Efektyvus socialinio ugdymo būdas - reabilitacijos centro veikla. Neįgalaus kaimo vaiko ir jo šeimos socialinės reabilitacijos darbo metodika. Parama neįgalaus vaiko tėvams. Pagalbos tėvams stadijos. Pirmieji metai, kuo jie ypatingi. Profesionalai ir tėvai. Yra išskiriami 3 darbo su tėvais modeliai. Parama šeimai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-03-01
 • Socialinio pedagogo veikla, ugdant socialinės atskirties vaikų komunikacinius gebėjimus vaikų socialinės paramos ir ugdymo centruose

  Įvadas. Socialinės atskirties vaikų problematika šiandieniniame gyvenime. Socialinės atskirties samprata. Socialiai pažeisti vaikai. Socialinio pedagogo profesinė veikla ugdant komunikacinius gebėjimus. Efektyvios komunikacijos samprata. Komunikacinių gebėjimų ugdymo metodai socialinėje pedagogikoje. Teorinės socialinio pedagogo veiklos prielaidos ugdant komunikacinius gebėjimus. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-11-10
 • Socialinio pedagogo veikla, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje

  Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai, naudoti baigiamajame darbe. Paauglio statusą lemiantys veiksniai. Paauglio statusas bendraamžių grupėje ir jų tarpusavio santykiai. Bendraamžių įtaka paauglio asmenybės formavimuisi. Šeimos įtaka paauglio asmenybės formavimuisi. Žiniasklaidos įtaka paauglio asmenybės formavimuisi. Žemo statuso paauglių ypatumai. Faktoriai, lemiantys sudėtingą paauglio adaptaciją bendraamžių grupėje. Socialinio pedagogo veiklos svarba, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje. Socialinio pedagogo veikla, formuojant žemo statuso paauglių socialinius įgūdžius. Socialinio ugdymo reikšmė žemo statuso paauglių socializacijos procese. Socialinio pedagogo veiklos, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo pagrindimas. Tyrimų rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedai (3).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2007-01-16
 • Socialinio pedagogo veiklos ypatumai mokykloje

  Įvadas. Šio darbo tikslas – išanalizuoti socialinio pedagogo kasdienę veiklą mokykloje ir šios veiklos srities profesines kompetencijas. Nepageidautiną socializaciją lemiantys veiksniai. Socialinis pedagogas mokykloje. Socialinės pagalbos mokykloje tikslai. Socialinio pedagogo pagalbos teikimo uždaviniai. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, rašinys(5 puslapiai)
  2007-05-16
 • Socialinio pedagogo veiklos kryptys

  Įvadas. Socialinio pedagogo veiklos sritys ir prioritetai. Socialinio pedagogo funkcijos ir veiklos nuostatos. Socialinio pedagogo metinis veiklos planas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-05-23
 • Socialinio pedagogo veiklos kryptys gimnazijoje

  Įvadas. Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai. Pareigybiniai dokumentai. Socialinių paslaugų organizavimas. Vaiko teisių apsauga ir prevencinis darbas. Socialinio pedagogo veiklos kryptys. Socialinių paslaugų organizavimas. Darbas su mokymosi, elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais. Prevencinės veiklos organizavimas. Informacijos sisteminimas ir sklaida. Veiklos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas. Socialinio pedagogo funkcijos. Socialinio pedagogo veiklos specifiškumas ir problematika. Rekomendacijos. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-02-02
 • Socialinio pedagogo veiklos programa

  Programos pagrindimas. Programos tikslai. Programos uždaviniai. Pagrindinė socialinio pedagogo veiklos funkcija. Socialinės pagalbos mokykloje metodai. Programos veiklos principai. Programos vykdymo planas. Darbo funkcijos ir veikla. Mokyklos socialinio pedagogo veiklos aprašas.
  Socialinis darbas, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-01-15
 • Socialinio sektoriaus organizavimas (2)

  Alternatyvūs kaštai. Bedarbiai. Bendruomenės paslaugos. Darbo jėga. Darbo ištekliai. Darbo ribinių pajamų produktas. Darbo rinka. Darbo rinkos modelis (realaus darbo užmokesčio ir darbuotojų skaičiaus ryšys). Darbo santykiai. Draudimo problemos Lietuvos respublikoje. Draudimo sąvokos: Apdraustasis. Draudėjas. Draudiminis įvykis. Draudimo išmoka. Draudimo laikotarpis. Draudimo objektas. Perdraudimas. Draudimo tankis. Draudimo prasiskverbimas. Draudimo išsiplėtimas. Draudimų rūšys. Civilinės atsakomybės draudimas. Ekonominis efektyvumas. Ekonomikos nuosmukis infliacijos sąlygomis. Ekonomikos teorija. Ekonomiškai aktyvūs. Neaktyvūs. Gamintojo perviršis. Gamyba. Gyvenimo lygio diferenciacija. Globos pinigai. Ilgalaikės išmokos. Infliacija. Invalidumo pensijos. Ištekliai. Kainų ir atlyginimų pokyčių sąveika, profsąjungų įtaka. Laisvalaikio naudingumo kreivė. LDB tikslai. LDB vykdomos programos. Lietuvos respublikos draudimo priežiūros komisija. Migracinis nedarbas. Monopolija. Monopsonija. Natūralus nedarbo lygis. Paslaugų klasifikacija pagal kompensavimą. Profesinio mokymo programa. Profesinis mokymas. Profesinio mokymo įstaiga. Profesinių sąjungų įtaka pasiūlai ir paklausai darbo rinkai. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Pusiausvyros DU. Remiamų darbų programa. Rinka. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija naudinga. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija nuostolinga. Rinkos efektyvumas. Rinkos ribotumo priežastys. SADM struktūra. SADM uždaviniai. SD institucijos. SD rūšys. Senatvės pensija. Skurdas. Skurdo lygis. Skurdo spąstai. Socialinė apsauga. Socialinė atskirtis. Socialinis efektyvumas. Socialinis mobilumas. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinė politika. Socialinė programa. SP išskyrimo kriterijai. SP nustatymo būdai. SP poreikis. Stagfliacija. Struktūrinis nedarbas. Technologija. Tripakopė pensijų sistema. Trumpalaikės išmokos. Trumpo laikotarpio Filipso kreivė. Užimti gyventojai. Vartotojo perviršis. Viešųjų darbų programa. Visuomeninės prekės. VSD įmokų pasiskirstymas. VUI programos tikslas. VUI projektų ekonominis efektyvumas. Zuikiavimo problema. ŽSR. SR samprata. ŽSR vertinimas.
  Socialinis darbas, špera(9 puslapiai)
  2007-05-15
 • Socialinio tinklo analizė

  Problema. Klientės. Problema. Tinklų pobūdis. Intervencijos hipotezės. Tinklas (schema).
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2006-04-14
 • Socialinis darbas

  Socialinio darbo istorija. Socialinio darbo praeitis. Socialinio darbo raida Lietuvoje. Socialinio darbo ateities perspektyvos. Socialinis darbas. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Skirtumai tarp socialinio darbuotojo ir kitų profesijų, bei mokslų. Socialinio darbo įgūdžių, vertybių, žinių taikymo galimybės būsimajame darbe. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-24
 • Socialinis darbas – viena naujausių profesijų Lietuvoje

  Kada atsirado socialinis darbas, kodėl? Tai kas tas socialinis darbas? Priežastys sąlygojusios socialinio darbo atsiradimą. Socialinio darbuotojo žinios, vertybės. Socialinių darbuotojų rengimas Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-22
 • Socialinis darbas (2)

  Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas. Socialinės apsaugos svarba. Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos strategija. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Socialinių paslaugų struktūra. Socialinio darbo raida ir perspektyvos Strėvininkų pensionate. Strėvininkų pensionato administravimas ir valdymas. Socializacija – socialinės patirties įsisavinimas. Socialinio darbo reikšmė individui. Socialinio darbo specifika Stėvininkų pensionate. Socialinės paslaugos, teikiamos Strėvininkų pensionate. Bendruomenės ryšys su institucija. Kaip keitėsi požiūris į socialinį darbą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2005-12-06
 • Socialinis darbas (3)

  Socialinio darbo teoriniai aspektai. Žmonių socialinių sistemų sąveika. Socialinio darbo procesas. Intervencija į žmonių sąveikas. Tarpasmeninės veiklos sistema. Pagalbos žmogui sistema ir jos funkcionavimo būdai. Pagalbos santykiai ir jų formavimas. Daugiaasmenės sąveikos sistema. Socialinio darbo deontologija. Socialinio darbuotojo kompetencija ir jos raida. Socialinio darbuotojo profesiniai-kvalifikaciniai reikalavimai.
  Socialinis darbas, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-19
 • Socialinis darbas (4)

  Socialinis darbas. Individas ir jo problema. Psichosocialiniai klientų poreikiai ir problemos. Individualaus darbo proceso užduotys (V.Švarcas). Sprendimo būdai. Problemos sprendimas. Darbo proceso struktūra. Problemos įvertinimas. Problemų sprendimų procesų etapai. Socialinio darbo praktikos etapai. Interviu. Pradinis interviu. Sutartis apie paslaugas. Socialinės tarnybos darbo nutraukimas su klientu. Kontakto apibūdinimas. Kliūtys, trukdančios tarpusavio supratimo formavimui. Resursai. Pogrupis. Agresijos įveikimas. Normatyvinė krizė.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-23
 • Socialinis darbas (5)

  Įvadas. Socialinio darbo istorija. Socialinė pagalba. Individuali socialinio pagalba. Grupinė pagalba. Visuomeninė socialinė pagalba. Socialinio darbuotojo veiksmai teikiant pagalbą. Socialinio darbuotojo principai. Socialinio darbuotojo profesinis pasiruošimas.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-05
 • Socialinis darbas (6)

  Pagrindinės socialinio darbo savybės. Socialinio darbuotojo veiklos tikslai. Socialinio darbuotojo funkcijos. Funkcijos (II versija). Žinios, kurios būtinos norint sėkmingai dirbti su klientais. Darbuotojas paprastai naudoja penkias grupes įgūdžių. Intervencija socialiniame darbe. Kas būdinga kompleksinių sistemų elgsenai? Socialinis darbuotojas, dirbdamas su klientu turėtų užduoti sau šiuos klausimus. Socialinio darbo metodai. Klasikiniai socialinio darbo metodai. Case work šalininkai atsižvelgė į tokius pagrindinius principus. Group-work (darbas su grupe arba grupinis socialinis darbas). Grupė – tai individualių asmenų susibūrimas. Grupių vystymosi fazės. Grupės sudarymas. Bendruomeninis socialinis darbas. Bendruomenės darbas grindžiamas daugeliu vertybių. Pagrindiniai bendruomeninio socialinio darbo elementai. Bendruomenės socialinio darbo pobūdis gali būti trejopas. Armstrong išskiria tris bendruomenės darbo formas. Socialinis darbas ir ekonomika. Laisvos rinkos klientai vs socialinių paslaugų gavėjus. Kas dar lėmė šių dviejų labai skirtingų sistemų suartėjimą? Pierson, kuris nagrinėjo gerovės valstybių patiriamus iššūkius, įvardija tris pagrindinius. Autoriai išskiria šias neigiamas globos paslaugų privatizavimo pasekmes Didžiojoje Britanijoje. Pokyčiai globos sistemoje dalyvaujant privatiems teikėjams. Didelė respondentų dalis, neturinti šiuo klausimu nuomonės. Apibendrinimas. Ekonomizavimas ir rinkos kūrimas- sociopolitinis atsakas į spaudimą. Poreikiai socialiniame darbe. Kokie poreikiai susitinka socialiniame darbe? Maslow poreikių hierarchija. Istoriškai socialinio darbo funkcija buvo tik tenkinti bazinius poreikius. Kas pasikeitė nuo to laiko? Poreikių teorijoms kas būdinga? Kuo skiriasi poreikiai ir norai? Juos pagal socialinio darbo enciklopediją galima skirstyti. Subsidiarumo principas. Poreikio sampratos. Kam reikalingi standartai tenkinant poreikius? Kokiu būdu socialiniai darbuotojai nustato, kokie yra kliento poreikiai? Lietuvos socialinės apsaugos sistema. Socialinės gerovės valstybė. Lietuvoje socialinių paslaugų sistema formuojasi veikiama keleto faktorių. Socialinės paramos sistemos Lietuvoje susikūrimas. Socialinės paramos sistemos Lietuvoje susikūrimas. Socialinės apsaugos sistemos bruožai. Socialinis draudimas. Ilgalaikės išmokos. Trumpalaikės išmokos. Piniginė socialinė parama. Socialinės paslaugos.
  Socialinis darbas, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-31
 • Socialinis darbas bendruomenėje

  Bendruomenė. Bendruomenės ribos. Bendruomenės funkcijos. Bendruomenės bruožai. Natūrali pagalbos sistema bendruomenėje. Natūralūs padėjėjai. Pagalbos sau grupės. Savanoriai. Bendruomenės centro ugdymo veiklos samprata. Bendruomenės ugdymo pagrindiniai metodai. Įgalinimas. Ryšio palaikymas. Bendravimas veikiant.
  Socialinis darbas, konspektas(8 puslapiai)
  2008-08-20
 • Socialinis darbas su grupe

  Statusas grupėje. Grupės norma. Socialinio darbo su grupe supratimas. Bendri procesai būdingi mažoms grupėms. Išankstinis grupės planavimas. Kas turi būti grupėse? Grupės sudėtis. Nukreipimas į grupes ir naujų narių ieškojimas. Grupės narių paruošimas. Vadovavimo pasiruošimas. Grupių tipai. Socialinio darbuotojo vaidmuo grupėje. Grupės darbo stadijos. Pradinė grupės darbo stadija. Pradinės darbo stadijos ypatumai. Svarbiausi grupės vadovo uždaviniai pradinėje darbo stadijoje. Pereinamoji grupės darbo stadija. Svarbiausi vadovo uždaviniai. Konfliktai tarp grupės dalyvių. Grupės dalyvių konfliktai su vadovu. Pogrupių formavimasis. Produktyvioji grupės darbo stadija. Baigiamoji grupės darbo stadija. Individualūs grupės nariai. Grupės narių funkcionavimo įvertinimo metodai. Grupės kaip visumos įvertinimas. Grupės aplinkos įvertinimas. darbo su grupe įgūdžiai. Grupės darbo vieta ir sąlygos. Grupės darbo struktūravimas. Priešinimasis grupės darbui ir jo formos.
  Socialinis darbas, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-08
Puslapyje rodyti po