Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo diplominiai darbai

Socialinio darbo diplominiai darbai (32 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio darbuotojo vaidmuo Visagino pensionate

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio darbo ypatumus teikiant pagalbą asmenims turintiems proto ir psichinę negalią, bei ištirti socialinio darbuotojo vaidmenį. Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio darbo ypatumus teikiant pagalbą asmenims turintiems proto ir psichinę negalią, bei ištirti socialinio darbuotojo vaidmenį. Socialinė pagalba psichikos ir proto negalią turintiems asmenims Lietuvoje. Asmenų, turinčių psichines arba proto negalią, problemos ir pagrindiniai poreikiai. Socialinio darbuotojo bendravimo su klientais, turinčiais psichinę ir proto negalią ypatumai. Socialinio darbuotojo vaidmenys ir jų realizavimas. Visagino pensionato socialinė charakteristika. Socialinio darbuotojo vaidmens Visagino pensionate tyrimas. Tyrimo metodika ir pagrindimas. Tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados. Rekomendacijos. Priedas: anketa (5 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(31 puslapis)
  2009-02-25
 • Socialinio pedagogo kasdienė veikla mokykloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais

  Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai, naudojami baigiamajame darbe. Socialinės rizikos šeimų vaikų ypatumai bei jų socializaciją lemiantys veiksniai. Socialinio pedagogo veiklos svarba Čiūlėnų pagrindinėje mokykloje. Socialinio pedagogo kasdienė veikla, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais mokykloje. Socialinio ugdymo metodai, funkcijos ir būdai, naudojami socialinio pedagogo veikloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais mokykloje. Socialinio pedagogo kasdienės veiklos Čiūlėnų pagrindinėje mokykloje, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedai (3).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-11-22
 • Socialinio pedagogo vaidmuo ugdant ekologinę kultūrą vaikų globos namuose

  Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai. Vaikų sveikatą įtakojantys veiksniai. Globos namų ekologinės aplinkos sąlygos ir jų įtaka vaikų sveikatai. Būsto, teritorijos sąlygos, patalpų priežiūros įtaka vaiko sveikatai. Oro taršos poveikis vaiko sveikatai. Vandens kokybės poveikis vaiko sveikatai. Maisto kokybės poveikis vaiko sveikatai. Biologinės taršos poveikis vaiko sveikatai. Triukšmo poveikis vaiko sveikatai. Ekologinis ugdymas. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų lyginamoji analizė. Išvados. Pasiūlymai. Summary. Priedai (2).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2007-02-26
 • Socialinio pedagogo veikla, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje

  Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai, naudoti baigiamajame darbe. Paauglio statusą lemiantys veiksniai. Paauglio statusas bendraamžių grupėje ir jų tarpusavio santykiai. Bendraamžių įtaka paauglio asmenybės formavimuisi. Šeimos įtaka paauglio asmenybės formavimuisi. Žiniasklaidos įtaka paauglio asmenybės formavimuisi. Žemo statuso paauglių ypatumai. Faktoriai, lemiantys sudėtingą paauglio adaptaciją bendraamžių grupėje. Socialinio pedagogo veiklos svarba, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje. Socialinio pedagogo veikla, formuojant žemo statuso paauglių socialinius įgūdžius. Socialinio ugdymo reikšmė žemo statuso paauglių socializacijos procese. Socialinio pedagogo veiklos, vykdant žemo statuso paauglių socializaciją mokykloje, tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo pagrindimas. Tyrimų rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedai (3).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2007-01-16
 • Socialinių paslaugų prieinamumas pagyvenusiems žmonėms Radviliškio rajone

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti socialinių paslaugų prieinamumo pagyvenusiems žmonėms Radviliškio rajone ypatumus. Socialinių paslaugų teikimas pagyvenusiems asmenims: teoriniai aspektai. Įstatyminė bazė, reglamentuojanti socialinių paslaugų teikimą. Socialinė politika ir socialinė apsauga pagyvenusių asmenų poreikio kontekste. Socialinių paslaugų rūšys pagyvenusiems asmenims. Socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų prieinamumo pagyvenusiems žmonėms Radviliškio rajone tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedas: anketa (4 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2010-01-27
 • Socialinių pedagogų bendradarbiavimas su rizikos šeimomis, mažinant vaikų nusikalstamumą

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Vartojamų sąvokų aiškinimas. Socialinio pedagogo ir šeimų bendradarbiavimo ypatumai vaikų socializacijos procese. Vaikų, linkusių į nusikalstamas veikas, deviantinis elgesys, jų pedagoginė-psichologinė charakteristika. Šeimos vaidmuo vaikų auklėjimo procese, auklėjimo klaidos. Tyrimo metodika. Metodikos pagrindimas ir respondentai. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas ir patikimumas. Tyrimo rezultatai. Respondentų grupių demografiniai duomenys. Bendradarbiavimo sampratos ypatumai. Požiūris į pagalbos teikimą paaugliams, įvykdžiusiems nusikalstamas veikas bei jų šeimoms. Lūkesčiai socialinio pedagogo veiklai. Vaikams reikšmingų asmenų nustatymas, suaugusių santykio su vaiku tyrimas. Rezultatų aptarimas. Respondentų grupių demografinių duomenų analizė. Bendradarbiavimo sampratos analizė. Požiūrio į pagalbos teikimą paaugliams, įvykdžiusiems nusikalstamas veikas bei jų šeimoms analizė. Lūkesčių analizė socialinio pedagogo veiklai. Vaikams reikšmingų asmenų nustatymas, suaugusių santykio su vaiku tyrimo rezultatų analizė. Pabaiga. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Summary. Priedai (17 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(83 puslapiai)
  2008-12-04
 • Šeimos laisvalaikis ir jo ypatumai

  Įvadas. Laisvalaikio kultūros samprata. Laisvalaikio struktūra ir jo funkcijos. Laisvalaikio leidimas – kultūros dalis. Vaikų, suaugusiųjų ir šeimos laisvalaikio leidimas. Vaikų laisvalaikis. Suaugusiųjų laisvalaikis. Laisvalaikis šeimoje. Laisvalaikio leidimo kartu šeimoje ypatumai. Tyrimo organizavimas. Tėvų ir vaikų bendro laisvo laiko leidimo ypatumai. Žaidimai tėvų ir vaikų laisvalaikio metu. Išvados. Santrauka.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2009-02-19
 • Šeimos politika Lietuvoje

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Lietuvos socialinės politikos situacija. Socialinė parama. Socialinė parama šeimoms ir vaikams. Vaikų globa. Jaunimo politika. Socialinės paramos informacinė sistema. Socialinių paslaugų vaikui ir šeimai Lietuvoje analizė. Teisės aktai reglamentuojantys socialines paslaugas vaikams ir probleminėms šeimoms. Situacijos analizė. Socialinis draudimas ir pensijos. Socialinio draudimo įmokų sistemos plėtra. Socialinio draudimo išmokų sistemos tobulinimas. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Išnašos.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2008-01-18
 • Vaiko gerovės politika piniginės paramos vaikui ir jo šeimai aspektu

  Įvadas. Darbe naudojamos sąvokos. Vaiko gerovės politika kaip kompleksinė rūpinimosi vaiku priemonė. Teisės aktų, reglamentuojančių vaiko gerovės politiką, apžvalga. Institucijos, užtikrinančios vaiko gerovės politiką Lietuvoje. Šeimos politikos kūrimo istorija. Socialinė parama vaikui ir šeimai. Socialinės paslaugos. Piniginė parama šeimai. Valstybės parama besilaukiančioms kūdikio moterims ir vaikus auginančioms šeimoms. Valstybės parama vaikams, globojamiems šeimoje, šeimynoje ar nevyriausybinėse vaikų globos institucijose/įstaigose. Piniginė socialinė parama mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Šalpos išmokos. Parama užsienio šalių piliečiams gavusiems prieglobstį Lietuvos respublikoje. Skurdas ir vaiko sveikata. Panevėžio miesto šeimų nuomonė apie teikiamą socialinę paramą vaikui ir šeimai. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2009-02-19
 • Vaiko globa savaitgaliais

  Tyrimo tikslas – atskleisti vaiko globos savaitgaliais privalumus ir problemas. Vaiko globos (rūpybos) samprata. Vaiko globos teisinis aspektas. Vaiko globos tikslas, uždaviniai, steigimo principai. Jų taikymas savaitgalio globos procese. Vaiko globos steigimo principai. Vaiko globos organizavimo modeliai. Vaiko savaitgalio globos organizavimas. Vaiko savaitgalio globėjai. Jų teisės ir pareigos. Vaiko savaitgalio globos edukacinis – psichologinis aspektas. Psichologiniai vaiko adaptavimosi ypatumai savaitgalio. Globėjų šeimoje. Vaiko globos savaitgaliais privalumų ir problemų tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Rekomendacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(40 puslapių)
  2005-12-07
 • Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumas

  Įvadas. Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumo teorinė apžvalga. Papildomas popamokinis ugdymas. Vaikų užimtumo tendencijos. Laisvalaikio kultūra. Socializacija. Papildomas ugdymas. Vaikų globos institucijos auklėtiniai. Vaikų globos institucijos. Vaikų globos institucijos auklėtinių laisvalaikio užimtumo tyrimas. Tyrimo metodika. Vaikų globos institucijų auklėtinių laisvalaikio užimtumo tyrimo rezultatų aptarimas.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(16 puslapių)
  2007-02-15
 • Vyrų požiūris į smurtą šeimoje patyrusias moteris

  Darbe vartojamų sąvokų žodynėlis. Įvadas. Smurtas prieš moterį šeimoje. Smurto samprata, rūšys. Mitai ir faktai apie smurtą šeimoje. Smurto ratas. Formavimosi mechanizmas. Smurtautojo psichologija. Aukos psichologinis paveikslas. Smurto įveikimo spiralė. Pagrindinės smurto prieš moteris priežastys. Agresijos teorijų mokslo darbuose analizė. Vyrų psichologija. Pagalbos galimybės smurtaujančiam asmeniui. Vyrų požiūrio į smurtą šeimoje patyrusias moteris tyrimas. Tyrimo metodai, eiga ir jų organizavimas. Tyrimo imties apibūdinimas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir siūlymai. Priedas: anketa (5 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2009-02-09
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po