Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo kursiniai darbai

Socialinio darbo kursiniai darbai (90 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Projektas: "Būkime kartu"

  Projekto pavadinimas. Trumpa projekto santrauka. Projekto tikslinė grupė. Projekto įgyvendinimo vieta ir laikas. Projekto vykdytojas ir partneriai. Vizija. Misija. Strateginės veiklos kryptys. Projekto aprašymas. Situacijos atitinkamoje srityje apibūdinimas ir įvertinimas. Rizikos grupės vaikai. Jauno žmogaus socializacija. Šeima. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Problema. Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos. Tikslas. Uždaviniai Veiklos. Projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimo keliai, būdai, metodikos, kitos projekte dalyvaujančios organizacijos. Veiklos planas. Projekte naudojami veiklos metodai. Projekto įgyvendinimo etapai ir terminai. Projekto terminai. Laukiami rezultatai. Rezultatų įvertinimo būdai ir kriterijai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaidos būdai. Projekto biudžetas. Projekto išlaidų sąmata. Informacija apie kitus rėmėjus ir jų paramą projekto įgyvendinimui.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-06-22
 • Rizikos grupės vaikai

  Įvadas. Rizikos grupių vaikų samprata. Veiksniai, lemiantys rizikos grupių vaikų atsiradimą. Rizikos grupių vaikų tipai. Rizikos grupių vaikams būdingi bruožai. Socialinio ugdymo samprata. Socialinio ugdymo metodai, formos, galimybės. Prevenciniai socialinio rizikos grupių vaikų ugdymo aspektai. Vaikų, linkusių nusikalsti, socialinio ugdymo metodai. Nusižengusių nepilnamečių, patekusių į uždaro tipo ugdymo instituciją socialinis ugdymas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-06-03
 • Savanorystė socialiniame darbe

  Teisinių aktų, reglamentuojančių NVO veiklą apžvalga. Visuomeninių organizacijų. Asociacijų. Labdaros ir paramos fondų. Viešųjų įstaigų. Lietuvoje atliktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą, apžvalga. Organizacijos, kurioje atlikau savanorišką dabą, aprašymas. Misija ir tikslai. Istorija. Veiklą reglamentuojantys įstatymai ir nutarimai. Finansavimo šaltiniai. Organizacijos funkcijos. Vykdomos programos, teikiamos paslaugos bei paslaugų teikimo vieta. Kaip galima sužinoti apie agentūrą ir kaip į ją patekti? Kas yra paslaugų gavėjas? Personalo struktūra, vaidmenys, kvalifikacija. Ryšiai su kitomis organizacijomis. Atliekami tyrimai. Ar dirba organizacijoje savanoriai, kaip jie įtraukiami, apmokomi, už kokias veiklas atsakingi, kaip skatinami ir palaikomi? Galima socialinio darbo erdvė: ką galima būtų kitaip daryti organizacijoje? Savanoriško darbo refleksija.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-04-02
 • Savanoriška veikla socialiniame darbe

  Įvadas. Organizacijos, kurioje atlikta savanoriška veikla vertinimas. Paslaugų gavėjų portretas. Pasiūlymai socialinio darbo vystymui organizacijoje. Refleksija. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-05-11
 • Seksualinė prievarta prieš vaikus (2)

  Įžanga. Terminų žodynas. Vaikas ir jo saugumo užtikrinimas. Seksualinė prievarta prieš vaikus. Seksualinio smurto apibrėžimo problematika. Seksualinės prievartos formų paplitimas. Aplinka, kurioje galima seksualinė prievarta. Seksualinės prievartos rizikos grupės. Bendroji smurtautojų charakteristika. Seksualinės prievartos požymiai. Seksualinės prievartos prieš vaikus, atskleidimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-04-26
 • Senelių, gyvenančių pensionate bei senelių, gyvenančių šeimose su artimaisiais socialinių problemų ypatumai

  Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Pagrindiniai klausimai. Papildomi klausimai. Rezultatų naujumas, jų teorinis bei praktinis reikšmingumas. Senatvės apibrėžtis. Pagrindinės senyvo amžiaus žmonių problemos. Psichologiniai socialiniai senėjimo aspektai ir ypatumai. Vienatvė. Senatvės poveikis socialiniams vaidmenims. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-26
 • Senų žmonių atskirties ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti atskirties, kaip socialinio reiškinio įtaką senatvėje. Senų žmonių atskirties specifiškumas, pobūdis, ypatumai. Senatvė kaip socialinis reiškinys. atskirtis ir jo atsiradimo priežastys senatvėje. Senatvinės ligos ir jų daroma įtaka atskirties formavimuisi. Vaidmenų pokyčių įtaka senatvėje atskirties formavimuisi. Tyrimo metodika. Tyrimų rezultatai ir aptarimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-03-13
 • Senų žmonių situacija Lietuvos socialinio ekonominio gyvenimo kontekste

  Įvadas. Ekonominiai ir socialiniai veiksniai, įtakojantys senų žmonių padėtį visuomenėje. Gyventojų senėjimo reiškinys. Lietuvos gyventojų senėjimo procesas. Teisinė ir socialinė senatvės apsauga. Senų ir pagyvenusių žmonių problemos ir poreikiai. Buvusios socialinės padėties praradimas. Sutuoktinio vaidmens netekimas – našlystė. Priklausomybės nuo kitų didėjimas. Tėvystės rolės netekimas. Kultūrinė pagyvenusių ir senų žmonių veikla.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-01-29
 • Senų žmonių slaugos poreikiai

  Įvadas. Senatvės samprata. Organizmo pokyčiai senstant. Senėjimo poveikis socialiniams vaidmenims. Seno žmogaus poreikių samprata. Maslow poreikių teorija. Pagrindiniai žmogaus poreikiai. Gyvybinių veiklų samprata. Pagrindinės žmogaus gyvybinės veiklos. Senyvo žmogaus gyvenimo kokybės užtikrinimas. Fizinis aktyvumas. Pagyvenusių žmonių subjektyvus kūno kultūros reikšmės vertinimas. Fizinis aktyvumas – gera sveikata. Mityba. Senų žmonių mitybos problemos. Senų žmonių mitybos principai. Bendravimas. Senų žmonių marginalizacija ir vienišumo problema. Bendravimas su senyvo amžiaus žmonėmis. Poilsis. Išvados ir siūlymai. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-04-20
 • Senų žmonių socialinės aktualijos

  Įvadas. Demografinis senėjimas. Lietuvos visuomenės demografinis senėjimas. Požiūris į senatvę ir senus žmones. Senų žmonių socialinė adaptacija. Pagyvenę žmonės ir kultūra. Veiklos reikšmė senstančiam žmogui. Pagyvenusių ir senų žmonių užimtumas. Senų ir pagyvenusių žmonių mokymasis. Teisinė senatvės apsauga. Išvados. Literatūros sąrašas. Summary. Išnašos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-06-25
 • Senų žmonių socialinės problemos

  Įvadas. Senatvės samprata. Socialiniai ryšiai. Emocijos. Motyvai. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų samprata. Klientų poreikiai. Socialinės problemos. Panevėžio miesto senu žmonių socialinių problemų tyrimas. Tyrimo metodika. Apklausos rezultatai. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-04-20
 • Senų žmonių užimtumo organizavimo specifika

  Įvadas. Seni žmonės – pasaulio visuomenės dalis. Kas yra senatvė. Senų žmonių užimtumo organizavimas. Senų žmonių užimtumo problemos. Senų žmonių klubai, bendrijos, Trečiojo amžiaus universitetai. Dailės terapija. Religinė veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-10-15
 • Sisteminis požiūris socialiniame darbe su bendruomene

  Įvadas. Bendruomenės samprata. Bendruomenė funkcijos. Veiksniai, turintys įtakos bendruomenei. Sisteminis socialinio darbo modelis. Sistemų teorijos etapai. Sistemų teorijos technikos. Darbas su bendruomene. Socialinio darbo su bendruomene žinios, įgūdžiai, vertybės. Bendruomenės ugdymo metodai ir principai. Bendruomenės paslaugos. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-03-12
 • Skyrybos ir jų pasekmės vaikų emocinei raidai

  Socialinio darbo tęstinių studijų kursinis darbas. Operacinės apibrėžtys. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Šeimos gyvensenos vertybės. Šeima kaip vertybė. Šeimos konfliktai. Skyrybos ir jų poveikis vaiko emocinei raidai. Skyrybų pasekmės vaikams įvairaus amžiaus tarpsniais. Skyrybų socialiniai, psichologiniai, edukaciniai aspektai. Skyrybų išgyvenimo stadijos. Nutolusio priešstresinio periodo skyrybų stadija. Betarpiškas priešstresinis periodas. Betarpiško postresinio periodo skyrybų stadija. Nutolęs postresinis periodas. Vaiko emocinės reakcijos į tėvų skyrybas. Neigimas. Nerimas, vienišumas, tėvų pasirinkimo dilema. Praradimo baimė. Liūdesys, nusivylimas, depresija. Pyktis. Svajonės apie šeimos susijungimą, kaltės jausmas. Vaiko, patyrusio tėvų skyrybas, socialinės adaptacijos mokykloje ypatumai. Vaiko uždarumas kaip bendravimo su klasės draugais ir mokytojais trukdis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-15
 • Smurtą patyrusių vaikų problema ir jos sprendimo galimybės

  Įvadas. Smurto samprata. Pagrindinės smurtą apibrėžiančios sąvokos. Smurto prieš vaikus priežastys. Pasekmės,lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Smurtą patyrusiems vaikams pagalbos koncepcijos. Šeimos ir specialistų bendradarbiavimo sistema. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų įvertinimas. Ką pastaruoju metu jau pavyko pasiekti Lietuvoje. Smurto prevencija ir pagalba smurtą patyrusiems vaikams. Išvados, rekomendacijos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-03-04
 • Smurtas prieš vaikus (12)

  Smurtas teoriniu aspektu. Smurto samprata. Smurto prieš vaikus rūšys. Fizinis smurtas ir vaiko reakciją į jį. Religinis ar kulto smurtas. Emocinis smurtas. Psichologinė prievarta. Smurto poveikis vaikui. Lietuvos įstatymai prieš vaikų smurtą. Smurto prieš vaikus tyrimas. Patarimai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-30
 • Smurtas prieš vaikus šeimoje, kaip socialinė problema ir jos sprendimo galimybės

  Įvadas. Teorinė dalis. Bendra charakteristika. Seksualinės prievartos prieš vaikus samprata. Fizinės prievartos prieš vaikus samprata. Emocinės prievartos prieš vaikus samprata. Vaikų seksualinės, fizinės, emocinės prievartos (smurto) priežastys. Smurto prieš vaikus sprendimo galimybės. Nacionalinė smurto prieš vaikus draudimo programa. Smurto prieš vaikus sprendimo būdai. Praktinė dalis. Anketa paaugliams. Statistinio tyrimo duomenų analizė. Anketa tėvams. Statistinio tyrimo duomenų analizė. Anketa pedagogams. Statistinio tyrimo duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-10-19
 • Smurtas šeimoje prieš moteris ir vaikus

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Smurtas šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus priežastys. Smurtas prieš moteris šeimoje. Smurtas prieš vaikus šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus pasekmės. Smurto prevencija. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-08
 • Socialinė apsauga Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Socialinės apsaugos samprata. Lietuvos socialinės apsaugos sistema. Socialinės apsaugos struktūra. Socialinės apsaugos finansavimas. Socialinės apsaugos administravimas. Europos sąjungos socialinė politika. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-01-03
 • Socialinė nelygybė ir skurdas Lietuvoje

  Įvadas. Socialinė nelygybė. Poveikis ekonomikai. Socialinė stratifikacija. Stratifikacijos dimensijos. Skurdas. Skurdo rodikliai. Gyvenimas be namų - ryškiausia skurdo apraiška. Skurdas Lietuvoje. Skurdo priežastys. Skurdo svarba. Valdžia neįveikia skurdo. Skurdo mažinimo priemonės. Asmeninė ir valstybės tragedija. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-04-03
Puslapyje rodyti po